Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pst 12/2011 - 35Usnesení NSS ze dne 08.02.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníVláda České republiky
Klub angažovaných nestraníků
VěcPolitické strany a hnutí - rozpuštění, pozastavení nebo znovuobnovení činnosti

přidejte vlastní popisek

Pst 12/2011 - 35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Jana Passera a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: vláda, se sídlem nábř. E. Beneše 4, Praha 1, za kterou jedná na základě pověření JUDr. Václav Henych, ředitel odboru všeobecné správy, Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, proti odpůrci: Klub angažovaných nestraníků, se sídlem K Lipám 293/26, 190 00 Praha 9, v řízení o návrhu na pozastavení činnosti politického hnutí,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Dne 18. ledna 2011 podala u Nejvyššího správního soudu vláda (dále jen „navrhovatel“) návrh na pozastavení činnosti politického hnutí Klub angažovaných nestraníků, se sídlem K Lipám 293/26, 190 00 Praha 9 (dále jen „odpůrce“) podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o politických stranách“). Tento návrh odůvodnil navrhovatel tím, že odpůrce nesplnil povinnost podle § 18 odst. 1 a 4 zákona o politických stranách a nepředložil Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávy za roky 2008 a 2009. Odpůrce podle navrhovatele dodatečně sice předložil výroční finanční zprávu za rok 2008, avšak ne v úplnosti stanovené zákonem, když rozvaha a výkaz zisků a ztrát nejsou zpracovány ve formě předepsaných formulářů. Pokud jde o předložení výroční finanční zprávy za rok 2009, tu odpůrce podle navrhovatele nepředložil ani dodatečně. Dále odpůrce v návrhu namítá porušení povinností podle § 18 odst. 3 zákona o politických stranách, když v přehledu o přijatých darech a dárcích nejsou uvedeni dárci s povinnými údaji, ačkoliv přehled o celkových příjmech vykazuje přijetí darů a dědictví ve výši 50 000,- Kč. Podle navrhovatele je z tohoto důvodu činnost stěžovatele v rozporu s § 4 písm. a) zákona o politických stranách, podle něhož nemohou vznikat a vyvíjet činnost politické strany a hnutí, které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu.

[2] Ustanovení § 15 odst. 1 zákona o politických stranách zakládá příslušnost Nejvyššího správního soudu rozhodovat o rozpuštění strany a hnutí, pozastavení činnosti strany a hnutí a o znovuobnovení jejich činnosti. Návrh podá vláda; pokud tak neučiní do 30 dnů od doručení podnětu, může návrh podat prezident republiky. O návrhu na rozpuštění politické strany nebo politického hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud v řízení podle části třetí, hlavy druhé, dílu pátého zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Podle ustanovení § 96 s. ř. s. rozhoduje o návrhu na rozpuštění politické strany nebo politického hnutí soud podle skutkového stavu, který tu je v době rozhodnutí soudu. Konečně z ustanovení § 15 odst. 2 zákona o politických stranách vyplývá, že pozastavit činnost strany a hnutí nebo je rozpustit „nelze v době ode dne vyhlášení celostátních voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstev měst a obcí a zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků do desátého dne po posledním dni těchto voleb. To neplatí, jestliže je činnost strany a hnutí v rozporu s § 4.“

[3] Prezident republiky rozhodnutím ze dne 11. ledna 2011 vyhlásil doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senátu PČR“) a stanovil jejich konání na dny 18. a 19. března 2011. Protože podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, se za vyhlášení voleb považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb uveřejněno, a jelikož v daném případě bylo citované rozhodnutí publikováno pod č. 7/2011 Sb. v částce, která byla rozeslána dne 14. ledna 2011, je nutno konstatovat, že právě tento den je dnem vyhlášení voleb do Senátu PČR.

[4] Podle ustanovení § 94 odst. 2 s. ř. s. je návrh na rozpuštění nebo pozastavení činnosti politické strany a hnutí nepřípustný, byl-li podán v době, o níž zvláštní zákon stanoví, že v ní nelze činnost politické strany nebo politického hnutí pozastavit nebo je rozpustit. Byl-li však návrh podán předtím, soud řízení na tuto dobu přeruší.

[5] Za dané situace, kdy byl návrh na pozastavení činnosti odpůrce podán (18. ledna 2011) až poté, co byly vyhlášeny předmětné volby do Senátu PČR (14. ledna 2011), a tedy v době, o níž zvláštní zákon stanoví, že v ní nelze činnost politické strany nebo politického hnutí pozastavit nebo je rozpustit, jedná se o návrh nepřípustný. Pokud jde o navrhovatelem uváděnou výjimku podle § 15 odst. 2 věty druhé zákona o politických stranách, podle které lze v uvedeném období činnost strany a hnutí pozastavit nebo rozhodnout o jejich rozpuštění, jestliže je činnost strany a hnutí v rozporu s § 4 zákona o politických stranách, je nutno konstatovat, že tato na daný případ nedopadá, neboť je navrhováno pozastavení činnosti odpůrce z důvodu porušení povinnosti podle § 18 odst. 1, 3 a 4 zákona o politických stranách. Systematickým výkladem § 14 odst. 1 a § 15 odst. 2 zákona o politických stranách lze přitom dospět k jednoznačnému závěru, že i v tomto případě se uplatní překážka bránící soudu rozhodnout o pozastavení činnost strany a hnutí nebo jejich rozpuštění v době voleb.

[6] Z výše uvedených důvodu návrh Nejvyšší správní soud odmítl [§ 94 odst. 2, § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].

[7] Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. února 2011

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru