Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pst 12/2005Rozsudek NSS ze dne 27.10.2005

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníVláda ČR
Republikáni
VěcPolitické strany a hnutí - rozpuštění, pozastavení nebo znovuobnovení činnosti

přidejte vlastní popisek

Pst 12/2005 - 24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: vláda České republiky, se sídlem Praha 1, nábř. E. Beneše 4, proti odpůrci: Republikáni, se sídlem Praha 7, Kamenická 3, v řízení o návrhu na rozpuštění politické strany,

takto:

I. Politická strana Republikáni, se sídlem Praha 7, Kamenická 3 se rozpouští.

II. Navrhovateli se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

III. Likvidátorem se určuje Mgr. Radslav Janeček, advokát se sídlem Brno, Cejl 20.

Odůvodnění:

Dne 23. 3. 2005 podal u Nejvyššího správního soudu navrhovatel návrh na rozpuštění politické strany Republikáni na základě § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen zákon o politických stranách), který odůvodnil tím, že odpůrce ani po pozastavení činnosti usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 11. 2002, sp. zn. 11 Zp 5/2002, které nabylo právní moci dne 19. 12. 2002, neučinil žádný úkon zaměřený na odstranění stavu, který byl důvodem pro pozastavení jeho činnosti, tj. nepředložil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky výroční finanční zprávy za roky 1999 až 2001 v úplnosti vyžadované zákonem. Navrhovatel také poukázal na to, že za roky následující odpůrce nepředložil výroční finanční zprávy vůbec a rovněž není známa jakákoli jeho aktivita.

č. j. Pst 12/2005 - 25

Odpůrce nevyužil možnosti se k návrhu vyjádřit.

Z usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 11. 2002, sp. zn. 11 Zp 5/2002, vyplývá, že činnost odpůrce byla pozastavena proto, že nesplnil zákonnou povinnost stanovenou v § 18 odst. 1 zákona o politických stranách, když opakovaně nepředložil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v zákonné lhůtě výroční finanční zprávy za roky 1999 až 2001 v úplnosti vyžadované zákonem, neboť výroční finanční zprávy odpůrce neobsahovaly zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky.

Podle § 13 odst. 6 zákona o politických stranách platí, že strana a hnutí mohou být zrušeny rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění, jestliže je jejich činnost v rozporu s § 1 až § 5 zákona o politických stranách nebo jestliže i po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o pozastavení činnosti strany nebo hnutí trvají skutečnosti, pro které byla jejich činnost pozastavena. V rozhodnutí o rozpuštění strany a hnutí určí soud současně likvidátora, kterým nesmí být osoba, jež byla členem této strany a hnutí.

Podle § 14 odst. 2 zákona o politických stranách může při pozastavení činnosti strana a hnutí činit pouze úkony zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení jejich činnosti, a to nejdéle po dobu jednoho roku. Trvají-li i nadále skutečnosti, pro které byla činnost strany pozastavena, podají orgány uvedené v § 15 tohoto zákona žalobu ve správním soudnictví na rozpuštění strany.

Ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o politických stranách o rozpuštění strany a hnutí rozhoduje na návrh vlády, případně na návrh prezidenta republiky, Nejvyšší správní soud v řízení podle části třetí, hlavy druhé, dílu pátého zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Podle § 96 s. ř. s. rozhoduje o návrhu na rozpuštění politické strany nebo politického hnutí soud podle skutkového stavu, který tu je v době rozhodnutí soudu.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že podaný návrh je důvodný, neboť odpůrce po pozastavení své činnosti v zákonem stanovené době 1 roku, neučinil žádné úkony k odstranění stavu, který byl důvodem pro rozhodnutí Nevyššího soudu České republiky o pozastavení jeho činnosti, tj. nepředložil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky výroční finanční zprávy za roky 1999 až 2001 v úplnosti vyžadované zákonem. Navíc, jak vyplývá z usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 495 ze 16. schůze konané dne 21. 5. 2003 a z usnesení č. 1136 ze 31. schůze konané dne 7. 5. 2004, odpůrce vůbec nepředložil výroční finanční zprávy za roky 2002 a 2003.

Proto Nejvyšší správní soud rozhodl o rozpuštění uvedené politické strany. Ve věci rozhodl soud bez jednání za podmínky souhlasu účastníků (§ 51 odst. 1 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s., když úspěšný navrhovatel náhradu nákladů řízení nepožadoval.

Podle § 13 odst. 6 zákona o politických stranách určil Nejvyšší správní soud likvidátorem Mgr. Radslava Janečka, advokáta se sídlem Brno, Cejl 20, který bude postupovat přiměřeně podle předpisů o likvidaci majetku a závazků obchodních společností (§ 12 odst. 4 zákona o politických stranách).

č. j. Pst 12/2005 - 26

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustná obnova řízení za podmínek uvedených v § 111 a násl. s. ř. s. Návrh na obnovu řízení lze podat k Nejvyššímu správnímu soudu ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy ten, kdo obnovu řízení navrhuje, se dozvěděl o důvodu obnovy. Po třech letech od právní moci napadeného rozhodnutí však může být návrh podán jen tehdy, jestliže byl zrušen trestní rozsudek, jímž byl soud při svém rozhodování vázán.

V Brně dne 27. října 2005

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru