Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 98/2008 - 156Usnesení NSS ze dne 25.09.2008

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
Účastníci řízeníZákladní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací
Národní památkový ústav
Ministerstvo kultury
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

Nao 98/2008 - 156

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: Základní odborová organizace při správě státních hradů Bouzov a Šternberk (označovaná též jako „Základní organizace evid. č. 20-0135-3805 Odborového svazu státních orgánů a organizací“), se sídlem Bouzov 8, proti žalovaným: 1) Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské nám. 3, Praha 1, 2) Ministerstvo kultury se sídlem Maltézské nám. 1, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2008, č. j. 8 Ca 200/2007 - 103, o námitce podjatosti soudců Nejvyššího správního soudu v právní věci vedené pod sp. zn. 4 As 43/2008,

takto:

Soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Petr Průcha, JUDr. Dagmar Nygrínová a JUDr. Marie Turková nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 4 As 43/2008.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2008, č. j. 8 Ca 200/2007 - 103, kasační stížnost a řízení o této kasační stížnosti je vedeno u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 4 As 43/2008. Účastníci řízení byli poučeni, že v dané věci bude podle rozvrhu práce rozhodovat čtvrtý senát ve složení JUDr. Petr Průcha, JUDr. Dagmar Nygrínová a JUDr. Marie Turková a v případě dlouhodobé nepřítomnosti některého ze jmenovaných soudců může být senát doplněn některým ze soudců třetího senátu s tím, že mají-li za to, že některý z uvedených soudců je vyloučen z projednávání a rozhodování věci pro svůj poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům, mohou namítnout jeho podjatost v propadné lhůtě jednoho týdne od tohoto vyrozumění.

Na toto poučení reagovala stěžovatelka podáním ze dne 1. 9. 2008, v němž vznesla námitku podjatosti senátu 4 As, neboť „nemá záruku, že o právech stěžovatelky bude rozhodovat objektivně a v souladu s právem, kdy zcela nesprávný právní názor o otázce, která ani není předmětem řízení, zcela zásadně ovlivní právní posouzení otázek, které pro rozhodnutí ve věci podstatné jsou“, a to s poukazem na text odůvodnění opravného usnesení ze dne 28. 12. 2007, č. j. 4 As 33/2006 – 99, v němž se tento senát zabýval otázkou změny názvu stěžovatelky.

K námitce podjatosti se všichni členové čtvrtého senátu vyjádřili shodně tak, že nemají žádný vztah k věci, účastníkům ani k jejich zástupcům a nikoho z nich osobně neznají.

Podle ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

č. j. Nao 98/2008 - 157

Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Tak jak zákon tuto příslušnost stanovil, je tato zásadně dána, a postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci lze jen výjimečně a z opravdu závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Podjatost sama zasahuje vždy do principu nezávislosti soudce, neboť nestrannost tento princip předpokládá.

V daném případě spatřovala stěžovatelka důvod pro vyloučení soudců čtvrtého senátu Nejvyššího správního soudu v jejich rozhodovací činnosti. Jak však vyplývá z § 8 odst. 1 s. ř. s., důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v jeho postupu v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Vzhledem k výše uvedenému není návrh stěžovatelky na vyloučení soudců čtvrtého senátu zdejšího soudu z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. 4 As 44/2008 důvodný.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. září 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru