Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 93/2021 - 19Usnesení NSS ze dne 06.05.2021

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

Nao 93/2021 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty a soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: Mgr. F. Š., proti žalované: Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, ve věci ochrany proti nečinnosti žalované, o námitce podjatosti vznesené žalobcem ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 10 A 27/2021

takto:

Předsedkyně senátu 10 A Městského soudu v Praze JUDr. Ing. Viera Horčicová není vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 10 A 27/2021.

Odůvodnění:

[1] Žalobce k městskému soudu podal žalobu na ochranu proti nečinnosti a tvrdil, že žalovaná nevyřídila jeho žádost o informace. Podáním ze dne 4. 4. 2021 pak uplatnil námitku podjatosti vůči JUDr. Ing. Vieře Horčicové, předsedkyni senátu 10 A městského soudu, kterému byla tato věc přidělena k projednání a rozhodnutí podle rozvrhu práce.

[2] Žalobce vznesl námitku podjatosti vůči předsedkyni senátu proto, že „se zřetelem na její specifický poměr k účastníkům je dán důvod pochybovat o její nepodjatosti“. Dále uvedl, avšak bez jakýchkoliv konkrétnějších tvrzení či důkazů, že předsedkyně senátu má „naprostý despekt k vězněným osobám, nepokrytě nadržuje žalované straně a zneužívá všech forem procesněprávních i hmotněprávních předpisů k diskriminaci žalobce“. Navrhl, aby byla věc přikázána jinému senátu městského soudu.

[3] Předsedkyně senátu k tomu uvedla, že žalobce opírá námitku podjatosti o dosavadní rozhodnutí vydaná senátem 10 A městského soudu. Podotkla, že důvodem k vyloučení soudce však nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. K osobě žalobce ani k věci nemá žádný osobní vztah, k účastníkům věci nijak zaujatá není a nevidí ani jiný důvod, který by zakládal důvod pochybovat o její nepodjatosti.

[4] Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci.

[5] Jak již NSS sdělil žalobci např. v usnesení ze dne 13. 9. 2019, čj. Nao 154/2019-122 (ve které žalobce namítal podjatost téže předsedkyně senátu 10 A), odnětí věci jednomu soudci a její přikázání jinému soudci je výjimečný postup. K němu je možné přikročit jen z opravdu závažných a především konkrétně namítaných důvodů, které soudci brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě (body 8 a 9 citovaného usnesení).

[6] V nynější věci žalobce neuvedl žádný konkrétní závažný důvod spočívající ve vztahu předsedkyně senátu k projednávané věci, účastníkům či jejich zástupcům, pro který by bylo možné pochybovat o její nepodjatosti.

[7] NSS také připomíná, že v řízení o námitce podjatosti nepřezkoumává věcnou správnost procesního postupu soudce v daném řízení ani jeho rozhodovací činnost v jiných řízeních. Forma jednání a způsob vystupování soudce nebo například průběh jednání sice v určitých případech mohou vést k legitimním úvahám o tom, že soudce má určitý, nikoliv nezaujatý vztah k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům ve smyslu § 8 odst. 1 s. ř. s. (srov. usnesení NSS ze dne 13. 12. 2018, čj. Nao 164/2018-83, bod 17), ale v tomto případě žalobce neuvedl žádný konkrétní moment v řízení či procesní postup, na základě kterého by bylo možné pochybovat o nepodjatosti předsedkyně senátu 10 A městského soudu.

[8] Námitka podjatosti je tedy nedůvodná.

[9] NSS proto uzavřel, že předsedkyně senátu 10 A Městského soudu v Praze JUDr. Ing. Viera Horčicová není vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 10 A 27/2021.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. května 2021

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru