Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 90/2008 - 51Usnesení NSS ze dne 29.08.2008

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcSociální ochrana - Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

přidejte vlastní popisek

Nao 90/2008 - 51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: Ing. V. K., zastoupeného Mgr. Ritou Kubicovou, advokátkou se sídlem Ostrava – Vítkovice, Ruská 87/11, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 5. 11. 2007, č. j. X, i rozhodnutí žalované ze dne 21. 7. 2005 č. j. OSVČ/6002/PV/99/2005, o návrhu žalobce na vyloučení soudců - členů senátu 22 Ca Krajského soudu v Ostravě z projednávání a rozhodnutí právní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 38 Cad 1/2008,

takto:

Soudci Krajského soudu v Ostravě JUDr. Jiří Doležílek, Mgr. Jiří Gottwald, JUDr. Miroslava Honusová, JUDr. Monika Javorová, Mgr. Ondřej Mrákota a Mgr. Tomáš Zubek nej sou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí právní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 38 Cad 1/2008.

Odůvodnění:

U Krajského soudu v Ostravě probíhá pod sp. zn. 38 Cad 1/2008 řízení o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 5. 11. 2007, č. j. X, přičemž žalobce se v písemném podání ze dne 12. 2. 2008 domáhal zrušení a tedy přezkoumání i rozhodnutí žalované ze dne 21. 7. 2005 č. j. OSVČ/6002/PV/99/2005.

Žalobce navrhl vyloučení soudců Krajského soudu v Ostravě, členů senátu 22 Ca, z projednávání a rozhodnutí své právní věci, vzhledem ke svým zkušenostem s rozhodováním tohoto senátu ve svých věcech za dobu více jak 12 let. Tento senát nepovažuje za svůj zákonný soud, ale za podjatý. Poukázal na jednotlivá rozhodnutí tohoto senátu s tím, že u něj vyvolávají stav právní nejistoty a nedůvěry, protože soud není schopen jej chránit proti nezákonnostem žalovaného, které trvají již 12 let. Do 31. 12. 2002 zamítl Krajský soud v Ostravě více než 40 žalob žalobce s odůvodněním, že tak nedovoluje § 248 odst. 2 písm. e) o. s. ř., který následně shledal Ústavní soud jako protiústavní a zrušil jej nálezem sp. zn. Pl. ÚS 16/99 (kterým zrušil část pátou nazvanou „Správní soudnictví“ (§ 244 - § 250s) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dnem 31. prosince 2002 – poznámka NSS). Ke změně v přístupu k jeho právním věcem nedošlo u Krajského soudu v Ostravě ani po nabytí účinnosti zákona č. 150/2002 Sb., tedy po 1. 1. 2003. Návrhem se žalobce domáhal toho, aby jeho právní věc rozhodli soudci, kteří nejsou vůči němu podjati.

Z rozvrhu práce Krajského soudu v Ostravě na rok 2008 vyplývá, že v oddělení 38 Cad ve věcech rozhodování pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jsou zařazeni soudci JUDr. Jiří Doležílek, Mgr. Jiří Gottwald, JUDr. Miroslava Honusová, JUDr. Monika Javorová, Mgr. Ondřej Mrákota a Mgr. Tomáš Zubek. Stejní soudci jsou zařazeni i v oddělení 22 Ca téhož soudu.

Soudci Krajského soudu v Ostravě JUDr. Jiří Doležílek, Mgr. Jiří Gottwald, JUDr. Miroslava Honusová, JUDr. Monika Javorová, Mgr. Ondřej Mrákota a Mgr. Tomáš Zubek, se k návrhu na své vyloučení vyjádřili tak, že k účastníkům řízení a jejich právní věci, ani k zástupkyni žalobce nemají žádný vztah a nejsou jim známy žádné okolnosti, které by je vylučovaly z projednávání a rozhodnutí jejich právní věci.

Podle § 8 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále s. ř. s., soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Protože důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech, nejsou soudci Krajského soudu v Ostravě zařazení do oddělení 38 Cad a 22 Ca uvedení ve výroku tohoto rozhodnutí vyloučeni z projednávání a rozhodnutí právní věci účastníků. Žalobce jiné důvody než jejich dosavadní rozhodovací činnost v jeho právních věcech ani netvrdil.

Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2008

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru