Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 87/2020 - 37Usnesení NSS ze dne 02.07.2020

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 87/2020 - 37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudce JUDr. Ivo Pospíšila a soudkyně Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: B. V., zastoupený JUDr. Ladislavem Koženým, advokátem se sídlem Sladkovského 13, Kolín, proti žalovanému: Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2020, č. j. 5 A 207/2017 - 91, o námitce podjatosti soudců Nejvyššího správního soudu ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 3 As 150/2020,

takto:

Soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Jaroslav Vlašín, Mgr. Radovan Havelec a JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 3 As 150/2020.

Odůvodnění:

[1] V řízení o kasační stížnosti proti výše označenému rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) namítl žalobce v podání ze dne 2. 6. 2020 podjatost soudců zařazených do třetího senátu Nejvyššího správního soudu. Námitku zdůvodnil tak, že ji činí s ohledem na postup soudce JUDr. Vlašína ve věci Městského soudu v Praze sp. zn. 9 A 115/2017.

[2] K námitce se vyjádřili soudci zařazení do třetího senátu Nejvyššího správního soudu, přičemž uvedli, že nemají žádný poměr k projednávané věci ani k účastníkům řízení a nejsou si vědomi žádných okolností, které by mohly vyvolat pochybnosti o jejich nepodjatosti. Soudce JUDr. Vlašín pak vyloučil, že by ve věci zmíněné žalobcem činil jakékoliv úkony; pokud by je i činil, není rozhodování v jiných věcech důvodem pro vyloučení soudce (§ 8 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s. ř. s.“).

[3] Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Nejvyšší správní soud posoudil námitku žalobce ve světle těchto zákonných kritérií a dospěl k závěru, že nejsou dány důvody pro vyloučení uvedených soudců.

[4] Tvrzení žalobce o tom, že se soudce JUDr. Vlašín podílel na rozhodování ve věci vedené městským soudem pod sp. zn. 9 A 115/2017, je liché; tento soudce se pak nepodílel ani na přezkumu rozhodnutí vzešlých z tohoto řízení před Nejvyšším správním soudem (kasační stížnost žalobce proti rozsudku městského soudu byla odmítnuta usnesením šestého senátu ze dne 13. 11. 2019, č. j. 6 As 192/2019-36), ani na rozhodování o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu, který v řízení sp. zn. 9 A 115/2017 rovněž uplatnil a o němž rozhodoval Nejvyšší správní soud pod sp. zn. Aprk 8/2018. Avšak ani v případě, že by se jmenovaný soudce podílel na předchozím rozhodování v žalobcem uváděné věci, nebyl by podle § 8 odst. 1 s. ř. s. založen důvod pro jeho vyloučení. Námitka žalobce je proto nedůvodná.

[5] Ve vztahu k ostatním soudcům zařazeným do třetího senátu žalobce nespecifikoval, v čem spatřuje důvody pochybností o jejich nepodjatosti, a s ohledem na obsah vyjádření těchto soudců neshledal soud ani v jejich případě důvody pro vyloučení.

[6] Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že nejsou naplněny podmínky pro vyloučení uvedených soudců z projednání a rozhodnutí věci specifikované ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. července 2020

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru