Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 87/2008 - 102Usnesení NSS ze dne 29.08.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

Nao 87/2008 - 102

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobkyně: O. P., zast. Mgr. Eduardem Benešem, advokátem, se sídlem Na Rozcestí 6, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o námitce podjatosti podané žalobkyní v rámci řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. 3. 2008, č. j. 47 Az 17/2007 – 62,

takto:

Námitka podjatosti vznesená žalobkyní proti členům 3. senátu Nejvyššího správního soudu se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 5. 3. 2008, č. j. 47 Az 17/2007 – 62, zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 3. 2006, č. j. OAM-154/LE-C09-C09-2006, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

Proti napadenému rozsudku podala stěžovatelka kasační stížnost. Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 7. 7. 2008, č. j. 3 Azs 43/2008 – 89, poučil účastníky řízení o složení senátu, na což zástupce stěžovatelky reagoval elektronickým podáním ze dne 10. 7. 2008, ve kterém uvedl: „namítám podjatost všech členů 3. senátu pro jejich poměr k věci a navrhuji jmenování jiného senátu“.

Jelikož takto obecně a neurčitě formulovaná námitka podjatosti nevyhovovala zákonným požadavkům, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatelku k odstranění vad podání, resp. k doplnění uplatněné námitky, a to ve lhůtě dvou týdnů. Zároveň stěžovatelku poučil, že v případě nedoplnění námitky podjatosti o stanovené náležitosti v uvedené lhůtě bude postupovat v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 s. ř. s. a odmítne tento návrh. Výzva Nejvyššího správního soudu byla stěžovatelce doručena prostřednictvím jejího zástupce dne 4. 8. 2008.

Ve stanovené lhůtě ani po jejím uplynutí až do data vydání tohoto usnesení neučinil zástupce stěžovatelky žádný úkon směřující k doplnění námitky podjatosti.

Podle ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), účastník nebo osoba zúčastněná na řízení může namítnout podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce. Námitku musí uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděl; zjistí-li důvod podjatosti při jednání, musí ji uplatnit při tomto jednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka musí být zdůvodněna a musí být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována. O vyloučení soudce rozhodne usnesením po jeho vyjádření Nejvyšší správní soud, a je-li namítána podjatost soudní osoby, tlumočníka nebo znalce, senát po jejich vyjádření.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. dále platí, že „předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.“

V předmětné věci Nejvyšší správní soud shledal, že námitka podjatosti podaná stěžovatelkou proti členům 3. senátu Nejvyššího správního soudu není nijak odůvodněna, ani v ní nejsou uvedeny žádné konkrétní skutečnosti, z nichž by ji bylo možno dovodit. Námitka podjatosti tak nesplňuje zákonné náležitosti požadované citovaným ustanovením § 8 odst. 5 s. ř. s.

Jelikož stěžovatelka ani na výzvu Nejvyššího správního soudu svou námitku podjatosti ve stanovené lhůtě nedoplnila, nebyl nedostatek jejího podání odstraněn. Nejvyšší správní soud tak nemůže v řízení o námitce podjatosti pokračovat dále, neboť mu stěžovatelka nesdělila žádné skutečnosti, v jejichž světle by mohl námitku podjatosti posoudit a rozhodnout o její důvodnosti.

Nejvyšší správní soud proto shledal, že jsou naplněny podmínky ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s., a proto rozhodl o odmítnutí námitky podjatosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru