Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 86/2011 - 195Usnesení NSS ze dne 01.11.2011

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
Účastníci řízeníMěstský úřad Zábřeh
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

Nao 86/2011 - 195

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Městský úřad Zábřeh, se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 2. 2004, č. j. Soc/961/552/2004/Dv, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 8. 2011, č. j. 38 Cad 15/2004 – 165, v řízení o námitce podjatosti vznesené žalobcem proti soudcům 3. senátu Nejvyššího správního soudu, o námitce podjatosti vznesené žalobcem proti soudcům Nejvyššího správního soudu JUDr. Dagmar Nygrínové, JUDr. Marii Turkové a JUDr. Jiřímu Pallovi,

takto:

Soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Dagmar Nygrínová, JUDr. Marie Turková a JUDr. Jiří Palla nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. Nao 72/2011.

Odůvodnění:

Žalobce (dále „stěžovatel“) v podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 9. 9. 2011 uplatnil námitku podjatosti proti soudcům 3. senátu Nejvyššího správního soudu, který má na základě rozvrhu práce projednat a rozhodnout věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 3 Ads 137/2011. Námitka podjatosti byla v souladu s § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), předložena k rozhodnutí jinému senátu Nejvyššího správního soudu. Stěžovatel posléze v podání doručeném zdejšímu soudu dne 14. 10. 2011 uplatnil námitku podjatosti proti soudcům Nejvyššího správního soudu JUDr. Dagmar Nygrínové, JUDr. Marii Turkové a JUDr. Jiřímu Pallovi, zařazeným do 4. senátu tohoto soudu, jenž je na základě rozvrhu práce příslušný k projednání a rozhodnutí ve věci jeho předchozí námitky podjatosti, vedené u tohoto soudu pod sp. zn. Nao 72/2011.

Podání stěžovatele, v němž námitku podjatosti výše jmenovaných soudců uplatnil, je obtížně čitelné; je z něj však patrné jeho přesvědčení o tom, že jsou tito soudci ze zákona vyloučeni z projednání a rozhodnutí předmětné věci, neboť se již dříve podíleli na projednávání a rozhodování řady jiných kauz, v nichž byl stěžovatel rovněž účastníkem řízení. Na základě výše uvedeného dle jeho mínění existují důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti. Podle § 8 odst. 5 s. ř. s. byla věc předložena k rozhodnutí jinému senátu Nejvyššího správního soudu.

Soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Dagmar Nygrínová, JUDr. Marie Turková a JUDr. Jiří Palla se k návrhu na vyloučení shodně vyjádřili tak, že stěžovatele znají pouze z úředního styku, nemají žádný vztah k dané věci, k účastníkům řízení, ani k jejich zástupcům.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

V nynější věci stěžovatel námitku podjatosti odůvodňuje toliko tím, že shora jmenovaní soudci rozhodovali v dalších jeho věcech, aniž by však namítal některý z výše uvedených zákonných důvodů pro jejich vyloučení. Z dikce shora citovaného ustanovení přitom jednoznačně vyplývá, že důvodem pro vyloučení soudce mohou být toliko pochybnosti o jeho nepodjatosti v důsledku jeho vztahu k dané věci nebo k některému z účastníků či jeho zástupci, a nikoliv skutečnost, že soudce rozhoduje či v minulosti rozhodoval i v jiných věcech téhož účastníka, ani případné subjektivní výhrady stěžovatele k postupu soudce v jiných, blíže nespecifikovaných řízeních.

Vhledem k tomu, že u soudců JUDr. Dagmar Nygrínové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jiřího Pally nebyl prokázán žádný vztah k věci ani k účastníkům, a rovněž s ohledem to, že nebylo zjištěno, že by se kdokoliv z nich podílel na rozhodování dané věci v předchozím řízení u správního orgánu či soudu prvního stupně, návrh na jejich vyloučení z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. Nao 72/2011 nebyl shledán důvodným.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. listopadu 2011

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru