Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 86/2008 - 60Usnesení NSS ze dne 25.07.2008

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

Nao 86/2008 – 64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: R. S., právně zastoupen Mgr. Eduardem Benešem, advokátem, se sídlem Na Rozcestí 6/1434, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o námitce podjatosti podané žalobcem proti soudcům 2. pětičlenného senátu v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. 12. 2007, č. j. 47 Az 30/2007 – 18,

takto:

Námitka podjatosti se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 31. 12. 2007, č. j. 47 Az 30/2007 – 18, zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 10. 2007, č. j. OAM-10-456/LE-C09-C09-2007, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce kasační stížnost a požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Krajský soud v Praze usnesením ze dne 12. 3. 2008, č. j. 47 Az 30/2007 – 39, ustanovil zástupcem žalobce pro řízení o kasační stížnosti Mgr. Eduarda Beneše, advokáta.

Dne 15. 7. 2008 obdržel Nejvyšší správní soud spis předložený krajským soudem k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 15. 7. 2008, č. j. 2 Azs 56/2008 – 53, poučil účastníky řízení o složení senátu, na což zástupce žalobce reagoval elektronickým podáním ze dne 21. 7. 2008, ve kterém uvedl: „namítám podjatost jmenovaných soudců a navrhuji jmenování jiného senátu pro jejich poměr k věci“.

Jelikož takto obecně a neurčitě formulovaná námitka podjatosti nevyhovovala zákonným požadavkům, Nejvyšší správní soud vyzval žalobce k odstranění vad podání, resp. k doplnění uplatněné námitky, a to ve lhůtě dvou týdnů. Zároveň jej poučil, že v případě nedoplnění námitky podjatosti o stanovené náležitosti v uvedené lhůtě bude postupovat v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 s. ř. s. a tento návrh odmítne. Výzva Nejvyššího správního soudu byla žalobci (jeho zástupci) doručena dne 12. 8. 2008.

Ve stanovené lhůtě ani později však žalobce neučinil vůči soudu žádný úkon.

Soudci 2. pětičlenného senátu Nejvyššího správního soudu JUDr. Miluše Došková, JUDr. Vojtěch Šimíček, Mgr. Radovan Havelec, JUDr. Zdeněk Kühn a JUDr. Milan Kamlach k námitce podjatosti vznesené stěžovatelem prostřednictvím jeho advokáta uvedli (bez ohledu na její argumentační nepodloženost), že k projednávané věci, účastníkům řízení či jejich zástupcům nemají žádný vztah, ostatně žádnou z těchto osob neznají.

Podle § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), účastník nebo osoba zúčastněná na řízení může namítnout podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce. Námitku musí uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděl; zjistí-li důvod podjatosti při jednání, musí ji uplatnit při tomto jednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka musí být zdůvodněna a musí být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována. O vyloučení soudce rozhodne usnesením po jeho vyjádření Nejvyšší správní soud, a je-li namítána podjatost soudní osoby, tlumočníka nebo znalce, senát po jejich vyjádření.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. dále platí, že „předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.“

V předmětné věci Nejvyšší správní soud shledal, že námitka podjatosti podaná žalobcem proti členům 2. senátu Nejvyššího správního soudu není nijak odůvodněna, ani v ní nejsou uvedeny žádné konkrétní skutečnosti, z nichž by ji bylo možno dovodit. Námitka podjatosti tak nesplňuje zákonné náležitosti požadované citovaným § 8 odst. 5 s. ř. s.

S ohledem na to, že žalobce ani na výzvu Nejvyššího správního soudu svou námitku podjatosti ve stanovené lhůtě nedoplnil, nebyl nedostatek podání odstraněn. Nejvyšší správní soud tak nemůže v řízení o námitce podjatosti pokračovat, neboť mu žalobce nesdělil žádné skutečnosti, v jejichž světle by mohl námitku podjatosti posoudit a rozhodnout o její důvodnosti.

Nejvyšší správní soud proto shledal, že jsou naplněny podmínky ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s., a proto rozhodl o odmítnutí námitky podjatosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. září 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru