Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 84/2012 - 59Usnesení NSS ze dne 20.12.2012

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

Nao 84/2012 - 59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: P. P., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 1. 2012, sp. zn. SZ_229367/2011/KUSK, čj. 002436/2012/KUSK, o námitce podjatosti soudkyně Krajského soudu v Praze vznesené žalobcem,

takto:

Soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Dalila Marečková není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 51 A 2/2012.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 1. 2012, sp. zn. SZ_229367/2011/KUSK, čj. 002436/2012/KUSK, kterým žalovaný změnil výrok I. rozhodnutí Městského úřadu Benešov, Odbor dopravy a správních agend, ze dne 13. 11. 2011, a zamítl odvolání proti výroku II. téhož rozhodnutí a tento výrok potvrdil.

Krajský soud v Praze nařídil jednání na 19. 11. 2012. V zápisu z jednání je uvedeno: „Na to žalobce uvedl, že vznáší podjatost soudkyně, které byla věc svěřena s tím, že se mu zdá nevhodné tvrzení, že ji nezajímá zákonné ustanovení. Podle názoru žalobce toto bylo řečeno již několikrát v předchozím řízení“.

K námitce podjatosti se vyjádřila soudkyně JUDr. Dalila Marečková v přípisu ze dne 20. 11. 2012 tak, že není podjatá a domnívá se, že se zřetelem k účastníkům řízení a jejich zástupcům není dán důvod pochybovat o její nepodjatosti.

Věc byla následně v souladu s § 8 odst. 5 s. ř. s. postoupena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o námitce podjatosti.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v projednávané věci, nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Za poměr k věci se stabilně považuje přímý zájem soudce na projednávané věci, zejména zájem na jejím výsledku. Vyloučen by byl také soudce, který by získal o věci poznatky jiným způsobem než dokazováním při jednání. Pochybnosti o nepodjatosti soudce pro jeho poměr k účastníkům či jejich zástupcům – kromě vztahů příbuzenských a obdobných vztahů – mohou vzniknout i tehdy, je-li soudcův vztah k účastníkům, případně zástupcům, přátelský či naopak zjevně nepřátelský.

V projednávané věci však žalobce považoval JUDr. Marečkovou za podjatou pouze z důvodu tvrzení, „že ji nezajímá zákonné ustanovení“. Žalobce však tuto větu vytrhl z kontextu. Žalobce předložil krajskému soudu při jednání stížnost adresovanou správnímu orgánu, kterou poté krajský soud založil do spisu. Žalobce následně tvrdil, že tato stížnost „obsahuje správním orgánem požadované doplnění návrhu“. Soudkyně žalobce vyzvala, aby ve stížnosti konkretizoval doplnění návrhu. Poté, co k ní žalobce předstoupil se Sbírkou zákonů, dodala, že ji v této situaci nezajímá znění zákonných ustanovení, ale pouze žalobce žádá, aby ukázal, kde doplnil návrh. Z výše uvedeného vyplývá, že soudkyně pouze konkretizovala svůj dotaz vůči žalobci. V tomto jednání neshledal Nejvyšší správní soud v souladu s § 8 s. ř. s. důvod pro to, aby pochyboval o nepodjatosti soudkyně.

O případné podjatosti JUDr. Marečkové nesvědčí ani jiná skutečnost uvedená ve spisu. Vzhledem ke shora uvedenému neshledal Nejvyšší správní soud důvodným návrh žalobce na vyloučení soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Dalily Marečkové z projednávání a rozhodování věci vedené u krajského soudu pod sp. zn. 51 A 2/2012.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 20. prosince 2012

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru