Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 8/2005 - 31Usnesení NSS ze dne 28.04.2005

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníBELIS, s. r. o.
Finanční ředitelství
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 8/2005 - 31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci navrhovatele: BELIS, s. r. o., se sídlem Rudolfská 111, České Budějovice, zastoupen JUDr. Václavem Junkem, advokátem, se sídlem Tovární 14, České Budějovice, a dalšího účastníka: Finanční ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem Prokišova 5, České Budějovice, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 11. 2004, č. j. 5639/130/2004, o návrhu navrhovatele na vyloučení předsedkyně senátu z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 Ca 254/2004,

takto:

Předsedkyně senátu JUDr. Věra Balejová není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 Ca 254/2004.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal u věcně a místně příslušného Krajského soudu v Českých Budějovicích žalobu proti shora citovanému rozhodnutí odpůrce. Při ústním jednání konaném dne 6. 4. 2005 uplatnil námitku podjatosti předsedkyně senátu JUDr. Věry Balejové, a to se zřetelem k tomu, jak byl odůvodněn rozsudek v právní věci žalobce společnosti BELIS, s. r. o., sp. zn. 10 Ca 255/2004, protože tato společnost je personálně propojena s navrhovatelem a s odůvodněním v předchozí věci nemůže souhlasit.

Krajský soud v Českých Budějovicích, který věc projednává, předložil Nejvyššímu správnímu soudu návrh ze dne 6. 4. 2005 k rozhodnutí podle § 8 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

Předsedkyně senátu JUDr. Věra Balejová uvedla, že se ve shora označené věci necítí být podjata a není ji známa žádná skutečnost, ze které by mohl vyplynout důvod případných pochybností o její nepodjatosti.

Nejvyšší správní soud posoudil vznesenou námitku podjatosti a dospěl k závěru, že není důvodná.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Tak jak zákon tuto příslušnost stanovil, je tato zásadně dána, a postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vzhledem k tomu lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen vskutku výjimečně a z opravdu závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Podjatost sama zasahuje vždy do principu nezávislosti soudce, neboť nestrannost tento princip předpokládá. Samotný pojem soudce totiž s sebou nese atribut nezaujatosti a nestrannosti a bez toho, že by se nepředpokládal, nebylo by důvodu ani konstituování soudní moci jako pilíře demokratické společnosti.

Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že zde důvod pro vyloučení předsedkyně senátu není dán. S ohledem na skutečnosti, že navrhovatel fakticky žádný relevantní důvod neuvedl, a předsedkyně senátu, která věc má rozhodovat, takovýto důvod sama neshledává, nemohl Nejvyšší správní soud rozhodnout jinak, nežli tak, že předsedkyně senátu JUDr. Věra Balejová není vyloučena z projednávání a rozhodnutí této věci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s. a contr.).

V Brně dne 28. dubna 2005

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru