Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 8/2004 - 42Usnesení NSS ze dne 31.05.2004

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 8/2004 - 42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce F. O., proti žalovanému Ministerstvu financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, o žalobě proti nečinnosti správního orgánu, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7 Ca 260/2003, o námitce žalobce F. O. o podjatosti předsedy senátu Městského soudu v Praze JUDr. Jaroslava Hubáčka,

takto:

Předseda senátu Městského soudu v Praze JUDr. Jaroslav Hubáček není vyloučen z projednávání a rozhodnutí této právní věci.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze předložil Nejvyššímu správnímu soudu svůj spis sp. zn. 7 Ca 260/2003 podle ust. § 8 odst. 5 soudního řádu správního k rozhodnutí o námitce podjatosti předsedy senátu Městského soudu v Praze JUDr. Jaroslava Hubáčka, vznesené žalobcem F. O. podáním na čl. 39.

Přípisem ze dne 8. 3. 2004 žalobce vznesl námitku podjatosti předsedy senátu Městského soudu v Praze JUDr. Jaroslava Hubáčka, který podle rozvrhu práce tohoto soudu projednává právní věc účastníků. V přípisu žalobce tvrdil úmyslné průtahy v této věci, dále že citovaný soudce vykonává pravomoci soudce odporující principu soudní nezávislosti a nestranickosti, zabývá se osobním stavem žalobce, ale nezabývá se podstatou věci, nečiní úkony nezbytné k objasnění věci. Žalobce proto žádá vyloučení tohoto soudce z projednávání a rozhodnutí věci a předložení věci Ústavnímu soudu ke zrušení veškerých ustanovení o tzv. „nedůvodnosti žaloby“, které odporují čl. 6 a čl. 13, čl. 17, čl. 18 a čl. 1 Evropské úmluvy. Je-li jeho žaloba nedůvodná, pak není žádný problém, aby ji žalovaný vyvrátil předložením důkazů a prokázáním nepravdivosti důkazů žalobce. Ust. § 80 zák. č. 6/2002 Sb. zakazuje soudci zastupovat zájmy žalovaného státního orgánu. Totéž platí o „neodkladnosti účinku“, kterou soudce dle § 56 s. ř. s. ignoruje.

Předseda senátu Městského soudu v Praze JUDr. Jaroslav Hubáček se k námitce žalobce vyjádřil tak, že žalobce nezná, nemá k němu ani k věci samé žádný vztah. Necítí se být podjatý při projednávání a rozhodování této věci.

Soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (§ 8 odst. 1 s. ř. s.).

Účastník nebo osoba zúčastněná na řízení může namítnout podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce. Námitku musí uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděl; zjistí-li důvod podjatosti při jednání, musí ji uplatnit při tomto jednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka musí být zdůvodněna a musí být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována. O vyloučení soudce rozhodne usnesením po jeho vyjádření Nejvyšší správní soud, a je-li námitka podjatosti soudní osoby, tlumočníka nebo znalce, senát po jejich vyjádření (§ 8 odst. 5 s. ř. s.).

Z obsahu předloženého spisu Městského soudu v Praze vyplývá, že podáním ze dne 23. 7. 2003 žalobce uplatnil u Městského soudu v Praze žalobu dle § 79 s. ř. s. pro nečinnost ústředního orgánu Ministerstva financí. Věc byla vedena pod sp. zn. 14 Nc 1468/2003, poté byla zapsána do rejstříku Ca a je vedena pod sp. zn. 7 Ca 260/2003. Městský soud v Praze vyzýval žalobce 2x k odstranění vad podání, a to usnesením ze dne 4. 9. 2003 a usnesením ze dne 5. 11. 2003. Městský soud v Praze činil i jiné úkony, přičemž usnesením ze dne 26. 1. 2004, č. j. 7 Ca 260/2003 – 32 rozhodl tak, že žádost o osvobození od soudních poplatků žalobce se zamítá a jeho návrh na ustanovení zástupce se zamítá. Toto usnesení bylo doručeno žalobci dne 18. 2. 2004. Dne 16. 3. 2004 byl doručen žalobci přípis Městského soudu v Praze a vzor 064 a 072 o. s. ř. k zaplacení soudního poplatku. Po doručení tohoto přípisu Městského soudu v Praze žalobce dne 16. 3. 2004 reagoval tak, že téhož dne zaslal přípis Městskému soudu v Praze, kterému došel 18. 3. 2004, v němž uvedl, že soudce JUDr. Jaroslav Hubáček rozhoduje předpojatě, aniž by vyčkal rozhodnutí o dvou předcházejících kasačních stížnostech, které žalobce podal.

Z obsahu předloženého spisu Městského soudu v Praze vyplývá, že žalobce F. O. svými písemnostmi jednak ze dne 8. 3. 2004, jednak ze dne 16. 3. 2004, namítá podjatost předsedy senátu Městského soudu v Praze JUDr. Jaroslava Hubáčka, rozvrhem tohoto soudu pověřeného projednáváním a rozhodnutím právní věci účastníků, a činí tak z důvodu okolností, které spočívají v postupu tohoto soudce v řízení o projednávané věci. Podle ust. § 8 odst. 1 věty třetí s. ř. s. však důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Neodůvodněné průtahy ve věci nebyly zjištěny.

Nejvyšší správní soud proto o námitce žalobce rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno, totiž že předseda senátu Městského soudu v Praze JUDr. Jaroslav Hubáček není vyloučen z projednávání a rozhodnutí této právní věci účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. 5. 2004

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru