Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 8/2003 - 34Usnesení NSS ze dne 13.05.2003

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníČSSZ Praha
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 8/2003 - 34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce Ing. V. D., CSc., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, Křížová 25, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 3. 10. 2001,

takto:

Samosoudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Gertruda Siejová není vyloučena z projednání věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 21Ca 31/2002.

Odůvodnění:

Žalobce dne 6. 2. 2003 v průběhu jednání před Krajským soudem v Ostravě dne 6. 2. 2003 vznesl námitku podjatosti vůči samosoudkyni JUDr. Gertrudě Siejové. Námitku odůvodnil tím, že uvedeného dne se v době asi od 9,20 hod. do 9,30 hod. v jednací síni zdržovali společně samosoudkyně a zástupce žalované JUDr. T., který se kromě toho v jednací síni poté do 10 hod. zdržoval sám. Tyto skutečnosti vyvolaly u žalobce pochybnosti o objektivnosti soudu a proto podle jeho názoru „bude vhodné soud vyměnit“.

Samosoudkyně JUDr. Gertruda Siejová se k námitce podjatosti vyjádřila tak, že k účastníkům řízení, k jejich zástupcům ani k projednávané věci nemá žádný osobní vztah a nejsou jí známy žádné skutečnosti, pro které by byla vyloučena z projednávání a rozhodování v této právní věci. Potvrdila, že dne 6. 2. 2003 byla v jednací síni č. 2 společně se zapisovatelkou a zástupcem žalované, protože na 9 hod. bylo nařízeno jednání ve věci sp.zn. 21Ca 162/2001, ve které byl žalobci V. K., jehož pobyt nebyl zjištěn, ustanoven opatrovník. Protože žalobce ani jeho opatrovník se k jednání nedostavili, bylo jednáno v jejich nepřítomnosti, pouze za účasti zástupce žalované JUDr. T.. Jednání v této věci skončilo v 9,30 hod. a do zahájení jednání v další věci, tj.žalobce proti stejné žalované, které bylo nařízeno na 10 hod., byl zástupce žalované JUDr. T. v jednací síni sám, bez přítomnosti samosoudkyně a zapisovatelky.

Podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb. (dále jen s. ř. s.) jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Předpokladem uplatnění zásady rovnosti účastníků v řízení a zajištění záruk správného a spravedlivého rozhodnutí je, aby v řízení jednal a rozhodoval soudce nepodjatý, který není v žádném osobním vztahu k účastníkům a který není nijak zainteresován na výsledku řízení. Zákon zakládá vyloučení soudce na existenci určitého důvodu vymezeného takovými konkrétně označenými a zjištěnými skutečnostmi, v jejichž světle se jeví soudcova nepodjatost pochybnou. Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu

soudce na projednávané věci, např. byl-li by soudce sám účastníkem řízení nebo by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen na svých právech, a poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům může být založen především na příbuzenském poměru, popř. obdobném poměru, ale také na přátelském nebo nepřátelském vztahu.

Ze skutečnosti, že jednání ve věci předcházející projednání věci žalobce proběhlo pouze za účasti zástupce žalované, který byl stejný i ve věci žalobce, a že tento byl asi 20 minut sám v jednací síni, však nelze dovozovat pochybnosti o nepodjatosti samosoudkyně JUDr. Gertrudy Siejové ve vztahu k žalobci ve smyslu ust. § 8 odst. 1 s. ř. s.. Proto Nejvyšší správní soud rozhodl podle ust. § 8 odst. 5 poslední věta s. ř. s. tak, že tato samosoudkyně není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci uvedené ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. 5. 2003

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru