Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 76/2007 - 38Usnesení NSS ze dne 22.11.2007

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníVšeobecná zdravotní pojišťovna ČR, územní pracoviště Olomouc
VěcSociální ochrana - Zdravotní pojištění

přidejte vlastní popisek

Nao 76/2007 - 38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce S. M., zastoupeného Mgr. Pavlou Frodlovou, advokátkou se sídlem Slovanská 7, 787 01 Šumperk, proti žalované Všeobecné zdravotní pojišťovně, územnímu pracovišti Olomouc, Lazecká 22A, 779 11 Olomouc, v řízení o žalobě proti nečinnosti správního orgánu o námitce podjatosti vznesené ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 Ca 363/2006 vůči soudkyni JUDr. Monice Javorové,

takto:

Soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Monika Javorová není vyloučena z projednávání a rozhodování právní věci vedené pod sp. zn. 22 Ca 363/2006.

Odůvodnění:

U Krajského soudu v Ostravě probíhá řízení o žalobě proti nečinnosti žalované, zahájené žalobcovým návrhem doručeným soudu dne 15. 9. 2006, v němž se domáhá toho, aby soud uložil žalované povinnost vydat rozhodnutí, kterým se zakazuje vyplácení finančních prostředků z účtu žalobce ve prospěch Psychiatrické léčebny Šternberk za dobu jeho údajného neoprávněného zadržení poté, co byl na příkaz Okresního soudu v Šumperku zatčen zásahovou jednotkou Policie České republiky o síle 25 až 30 mužů v neprůstřelných vestách vyzbrojených samopaly, granáty a dalším zařízením.

V obtížně čitelném podání doručeném krajskému soudu dne 10. 10. 2007 vznesl žalobce námitku podjatosti vůči soudkyni Krajského soudu v Ostravě, JUDr. Monice Javorové. Tvrzenou podjatost zakládá žalobce na tom, že uvedená soudkyně ve stejné věci proti stejnému žalovanému opakovaně žalobu smetla ze stolu a ve věci samé vůbec nerozhodla, pouze se opakuje.

JUDr. Monika Javorová ve svém vyjádření ze dne 18. 10. 2007 uvedla (stejně jako ostatní soudci úseku správního soudnictví Krajského soudu v Ostravě), že k účastníkům řízení, k jejich zástupcům a projednávané věci nemá žádný vztah a že žalobce zná pouze z úřední činnosti.

Krajský soud v Ostravě poté postoupil věc Nejvyššímu správnímu soudu, jemuž přísluší rozhodnout o námitce podjatosti v souladu s § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

Nejvyšší správní soud neshledal důvod pro vyloučení soudkyně JUDr. Javorové z projednávání a rozhodování dané věci, a to z následujících důvodů:

Podle ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce přitom nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Za poměr k věci se považuje přímý zájem soudce na projednávané věci, zejména zájem na jejím výsledku. Vyloučen by byl také soudce, který by získal o věci poznatky jiným způsobem než dokazováním při jednání. Pochybnosti o nepodjatosti soudce pro jeho poměr k účastníkům či jejich zástupcům – kromě vztahů příbuzenských a obdobných vztahů – mohou vzniknout i tehdy, je-li soudcův vztah k účastníkům, případně zástupcům, přátelský či naopak zjevně nepřátelský. V projednávané věci však žádný z těchto důvodů není dán. JUDr. Javorová se rovněž nepodílela na projednávání nebo rozhodování věci u žalovaného správního orgánu ani v předchozím soudním řízení. „Předchozí soudní řízení“ je přitom třeba chápat nikoli časově (tedy jako jakékoliv soudní řízení, jehož byl žalobce účastníkem) nýbrž instančně: vyloučen by tak byl soudce, který by o téže věci rozhodoval nejprve v řízení u krajského soudu a následně pak v řízení kasačním u Nejvyššího správního soudu. O tento případ se tu však nejedná.

Žalobce vytýká soudkyni JUDr. Javorové, že ve stejné věci proti stejnému žalovanému opakovaně žalobu smetla ze stolu a ve věci samé vůbec nerozhodla, pouze se opakuje. Ačkoliv je námitka formulována velmi obecně, bezpochyby se týká postupu uvedené soudkyně v projednávané věci (resp. jejího rozhodování ve věcech skutkově obdobných). Taková námitka však není důvodná, neboť podle ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. poslední věty nejsou důvodem k vyloučení soudce okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Nejvyšší správní soud proto o námitce podjatosti rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. listopadu 2007

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru