Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 73/2011 - 15Usnesení NSS ze dne 20.10.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Královéhradeckého kraje
VěcStavební zákon
Prejudikatura

2 As 11/2005


přidejte vlastní popisek

Nao 73/2011 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobců: a) A. H., b) Ing. J. H., proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v řízení o námitce podjatosti žalobců ad a) a b) vznesené v řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 30 A 33/2011,

takto:

Námitka podjatosti ze dne 29. 9. 2011 se odmítá.

Odůvodnění:

Žalobci podali žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové proti rozhodnutí ze dne 12. 4. 2011, č. j. 23138/UP/2009, kterým žalovaný zamítl jejich odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Sobotka, stavebního úřadu, ze dne 2. 11. 2006, č. j. SU/183/06 - 330/A20, o dodatečném povolení stavby.

Krajský soud výzvou ze dne 14. 7. 2011, č. j. 30 A 33/2011 - 6, žalobce poučil o možnosti namítat podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděli. Součástí výzvy bylo poučení, že k později uplatněným námitkám se nepřihlíží, že námitka musí být zdůvodněna a musí v ní být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována. Krajský soud ve výzvě rovněž uvedl, které soudní osoby budou v průběhu řízení zapisovat a že rozhodovat bude v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Pavla Kumprechta a Mgr. Heleny Konečné.

Toto poučení bylo žalobcům doručováno do vlastních rukou podle § 49 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, (dále jen „o. s. ř.“), a podle doručenky vzhledem k tomu, že žalobci nebyli zastiženi, byly písemnosti dne 5. 8. 2011 uloženy a připraveny k vyzvednutí. Po marném uplynutí desetidenní lhůty byly písemnosti dne 16. 8. 2011 vhozeny do domovní nebo jiné žalobci užívané schránky.

Podáním ze dne 29. 8. 2011 žalobci namítli podjatost senátu 30 A Krajského soudu v Hradci Králové v oznámeném složení i dalších soudců tohoto soudu. Tato písemnost byla zaslána faxem a byla krajskému soudu také doručena poštou dne 1. 9. 2011. Krajský soud následně žalobce vyzval k upřesnění důvodů, pro které vznášejí námitku podjatosti, načež žalobci reagovali doplňujícím podáním ze dne 29. 9. 2011. Posléze krajský soud předal věc Nejvyššímu správnímu soudu s vyjádřením členů senátu 30 A i dalších soudců tohoto soudu k námitce podjatosti.

Podle § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“), účastník nebo osoba zúčastněná na řízení může namítnout podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce. Námitku musí uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděl; zjistí-li důvod podjatosti při jednání, musí ji uplatnit při tomto jednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka musí být zdůvodněna a musí být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována. O vyloučení soudce rozhodne usnesením po jeho vyjádření Nejvyšší správní soud, a je-li namítána podjatost soudní osoby, tlumočníka nebo znalce, senát po jejich vyjádření.

Nejvyšší správní soud nejprve posuzoval včasnost uplatněné námitky podjatosti a dospěl k závěru, že je podána opožděně.

Podle § 49 odst. 2 o. s. ř. uloží doručující orgán písemnosti, nezastihl-li adresáta písemnosti, a adresátu zanechá výzvu, aby si písemnosti vyzvedl. Taková výzva o uložení písemnosti, která obsahovala poučení o složení senátu a o možnosti uplatnit námitku podjatosti, byla oběma žalobcům vložena do schránky dne 5. 8. 2011. Podle § 49 odst. 4 o. s. ř. nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky. Poučení o možnosti uplatnit námitku podjatosti bylo žalobcům vhozeno do schránky 16. 8. 2011, poté, co si je nevyzvedli. Desátým dnem po vhození výzvy o uložení písemnosti, a tedy dnem doručení poučení o složení senátu a možnosti namítat podjatost byl v tomto případě 15. 8. 2011.

Žalobcům tedy od 15. 8. 2011 plynula týdenní lhůta k uplatnění námitky podjatosti, která vypršela 22. 8. 2011. Žalobci podali námitku podjatosti teprve 29. 8. 2011, krajskému soudu jejich zásilka potvrzující předchozí faxové podání došla poštou dne 1. 9. 2011.

Podle § 37 odst. 2 s. ř. s. totiž podání učiněné v jiné formě než písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona musí být do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být do tří dnů předložen jeho originál, jinak se k podání nepřihlíží.

Ve spisu není založena kopie faxu, jež by dokládala, kdy byl soudu doručen fax s totožným obsahem. Bez dostatku podkladů ve spisu k posouzení, kdy bylo krajskému soudu doručeno faxové podání, a kdy byla tedy námitka uplatněna, bude zdejší soud předpokládat, že podání bylo učiněno 29. 8. 2011, kdy je námitka podjatosti datována samotnými žalobci. Na toto datum učinění námitky podjatosti se žalobci také odvolávají v doplnění ze dne 29. 9. 2011. Ovšem i pokud vezme Nejvyšší správní soud v úvahu toto datum, musí konstatovat opožděnost uplatněné námitky. Ani v doplnění námitky přitom žalobci neuvádějí, že by se o důvodech podjatosti dozvěděli teprve později než doručením poučení o složení senátu. Naopak, z obsahu jejich doplnění námitky podjatosti ze dne 29. 9. 2011 vyplývá, že žalobci opakovaně podávají stížnosti a podněty k zahájení příslušných řízení, z čehož lze usuzovat, že žalobci měli o podjatosti soudců uvedeného senátu pochyby delší dobu.

Za této situace je námitka podjatosti opožděná a jako takovou je nutné ji odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. října 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru