Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 71/2021 - 49Usnesení NSS ze dne 15.04.2021

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
Účastníci řízeníEtická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
VěcOdškodnění - ostatní
Prejudikatura

Nao 19/2003 - 16


přidejte vlastní popisek

Nao 71/2021 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a Mgr. Tomáše Kocourka v právní věci žalobce: B. V., proti žalované: Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, se sídlem Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, v řízení o námitce podjatosti soudců senátu 14 A Městského soudu v Praze vznesené žalobcem ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 14 A 110/2020,

takto:

Soudci senátu 14 A Městského soudu v Praze JUDr. PhDr. Štěpán Výborný, Ph.D., JUDr. Karla Cháberová a Mgr. Ing. Jan Kratochvíl, LL.M., Ph.D., nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 14 A 110/2020.

Odůvodnění:

[1] Žalobce podal u Městského soudu v Praze dne 6. 10. 2020 žalobu proti třem rozhodnutím žalované ze dne 22. 9. 2020 (ve věci obnovy řízení, ve kterém došlo k zamítnutí žádosti žalobce o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu – pozn. NSS). Žalobce v podání ze dne 14. 1. 2021 vznesl námitku podjatosti soudců senátu 14 A Městského soudu v Praze, konkrétně uvedl, že mu uvedený senát upřel právo na plné osvobození od soudních poplatků. Žalobce nemá prostředky na zaplacení soudního poplatku v plné výši. Soud mu neosvobozením od soudních poplatků znemožnil projednání věci a neposkytl mu právní ochranu. Žalobce též podotkl, že komunistická Státní bezpečnost vytvořila v roce 1982 metodiku, která sloužila k jeho dehonestaci a likvidaci. Orgány veřejné moci včetně soudů na tuto metodiku následně navázaly. Žalobce uzavřel, že senát 14 A Městského soudu v Praze z něj „[d]ělá jakýsi lidský póvl (…) a navazuje na shora popsanou metodiku.“

[2] Soudci JUDr. PhDr. Štěpán Výborný, Ph.D., JUDr. Karla Cháberová a Mgr. Ing. Jan Kratochvíl, LL.M., Ph.D., ve společném vyjádření k námitce podjatosti uvedli, že nemají poměr k žalobci ani k rozhodované věci a není jim známa žádná skutečnost, ze které by vyplývaly objektivní pochybnosti o jejich nestrannosti.

[3] Podle § 8 odst. 1 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Soudce lze z projednávání a rozhodnutí přidělené věci vyloučit jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě (srovnej usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2003, č. j. Nao 19/2003 – 16).

[4] Podle § 8 odst. 1, věty poslední s. ř. s. důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

[5] Z podání žalobce, kterým namítl podjatost soudců senátu 14 A Městského soudu v Praze, jednoznačně plyne, že žalobce spatřuje podjatost soudců výhradně v jejich procesním postupu v projednávané věci. Důvod podjatosti podle žalobce spočívá především v tom, že jej uvedený senát v řízení o jeho žalobě neosvobodil od soudních poplatků v plném rozsahu. Žalobce de facto brojí proti závěrům uvedeným v usnesení o částečném osvobození od soudních poplatků a neustanovení zástupce (ve spise Městského soudu v Praze založeném na č. l. 33) a nesouhlasí s odůvodněním tohoto rozhodnutí. V postupu soudu spatřuje návaznost na metodiku vytvořenou StB proti jeho osobě v době komunismu. Tyto okolnosti ovšem nemohou představovat důvod pro vyloučení dotčených soudců z projednání a rozhodnutí věci pro jejich podjatost.

[6] Ze zákona totiž plyne (viz odstavec [4] výše), že důvodem k vyloučení soudce nemohou být okolnosti, které spočívají v jeho postupu v řízení o projednávané věci. Žalobce jiné skutečnosti, než právě okolnosti spočívající v postupu soudců senátu 14 A Městského soudu v Praze v případě jím podané žaloby, neuvedl. Žádné takové okolnosti, které by zakládaly pochybnosti o nepodjatosti soudců tohoto senátu, nevyplynuly ani z vyjádření soudců k námitce podjatosti či z předloženého soudního spisu. Tvrzení žalobce, že postup dotčených soudců navazuje na jakousi metodiku StB, a je veden s cílem jej zničit či dehonestovat, je ničím nepodloženou spekulací.

[7] Nejvyšší správní soud proto shledal, že soudci senátu 14 A Městského soudu v Praze uvedení ve výroku tohoto usnesení nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 14 A 110/2020.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2021

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru