Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 71/2007 - 21Usnesení NSS ze dne 07.11.2007

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníKrajský soud v Ostravě
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

Nao 71/2007 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce Ing. V. K. proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Ostravě, se sídlem Na Jízdárně 3, 728 38 Ostrava, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 22. 6. 2007, č. j. 2185/07-1401-802365, čj. 2186/07-1401-802365 a čj. 2187/07-1404-802365, vedeném před Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 22 Ca 303/2007, o námitce podjatosti vznesené žalobcem

takto:

I. Soudci Krajského soudu v Ostravě JUDr. Monika Javorová, Mgr. Tomáš Zubek, JUDr. Miroslava Honusová, Mgr. Jiří Gottwald a Mgr. Ondřej Mrákota nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 22 Ca 303/2007.

II. Námitky podjatosti směřující proti jiným soudcům Krajského soudu v Ostravě, kteří se nepodílejí na projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. 22 Ca 303/2007, se odmítají.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou dne 7. 9. 2007 Krajskému soudu v Ostravě domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného uvedených v záhlaví tohoto usnesení. Zároveň se žalobou žalobce podal „žádost o změnu soudu“ z toho důvodu, že „Krajský soud v Ostravě a jeho správní senát č. 22 Ca nemůže považovat za jeho zákonný soud, ale za podjatý, protože není dlouhodobě schopen rozhodovat podle čl. 90 Ústavy, účelu a cíle o. s. ř. a s. ř. s. a platného právního řádu České republiky“. V pěti bodech následně žalobce tuto svou námitku podjatosti podrobněji rozvedl, přičemž především poukázal na dřívější rozhodovací činnost tohoto soudu a vymahatelnost jeho rozhodnutí. Ke vznesené námitce se vyjádřili soudci JUDr. Monika Javorová, Mgr. Tomáš Zubek, JUDr. Miroslava Honusová, Mgr. Jiří Gottwald a Mgr. Ondřej Mrákota: necítí se být podjati, účastníky řízení znají pouze z úřední činnosti, k projednávané věci nemají žádný vztah, námitka podjatosti se týká pouze předcházející rozhodovací činnosti senátu 22 Ca Krajského soudu v Ostravě, proto není zjevně důvodná.

Podle § 8 odst. 1 soudního řádu správního jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v projednávané věci, nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Podání žalobce je zčásti nepřípustné, a zčásti nedůvodné. V prvé řadě se Nejvyšší správní soud nemohl zabývat námitkou podjatosti směřující proti soudcům Krajského soudu v Ostravě, kteří se nepodílejí na projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. 22 Ca 303/2007. Institut podjatosti slouží k naplnění jednoho ze základních funkčních principů soudnictví v moderním demokratickém právním státě, vyžadujícím, aby spory účastníků rozhodovali jenom takoví soudci, kteří nemají na věci jakýkoliv zájem a u nichž je proto předpoklad, že spor budou rozhodovat zcela nestranně. Soudnictví je ovšem vždy pojmově spjato s rozhodováním konkrétních pří, tj. nemá povahu akademického řešení obecných právních otázek, které nemají význam pro účastníky řízení; proto i uvedený základní funkční princip nestrannosti je nutno vztahovat toliko ke konkrétní rozhodované věci. Žalobce z tohoto pohledu tedy může namítat podjatost pouze u toho soudce, který bude v jeho věci rozhodovat. Namítá-li podjatost soudců jiných, jde o nepřípustný návrh ve smyslu § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. a je třeba jej odmítnout.

Námitkou podjatosti soudců, kteří dle rozvrhu práce tvoří senát 22 Ca, tj. JUDr. Moniky Javorové, Mgr. Tomáše Zubka, JUDr. Miroslavy Honusové, Mgr. Jiřího Gottwalda a Mgr. Ondřeje Mrákoty, tedy senátu, který má věc projednávat a rozhodovat, se Nejvyšší správní soud zabýval věcně.

Nestrannost soudce se zkoumá jednak ze subjektivního a jednak z objektivního hlediska. Subjektivní kritérium vypovídá o osobním přesvědčení soudce v daném případě, objektivní naproti tomu svědčí o tom, že soudce skýtá dostatečné záruky vylučující jakékoliv legitimní pochybnosti v tomto ohledu.

V dané věci bylo subjektivní stanovisko žalobce skutečně podnětem k tomu, aby se Nejvyšší správní soud podjatostí uvedených soudců zabýval. Subjektivní náhledy těchto soudců, jak vyplývají z jejich vyjádření, svědčí o tom, že se za podjaté v souzené věci nepovažují.

Z hlediska objektivního má při posuzování námitky podjatosti v této věci klíčový význam § 8 odst. 1 s. ř. s., který mj. určuje, že „důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech“. Žalobce vznesl obecnou námitku proti postupu soudu v jiných věcech, kde byl účastníkem řízení. Takováto námitka nemůže být vzhledem k výše uvedenému shledána důvodnou.

Vzhledem k tomu, že uvedené skutečnosti nemohou být ve smyslu § 8 odst. 1 s. ř. s. důvodem pro vyloučení soudců, a jiné skutečnosti žalobce netvrdí, rozhodl Nejvyšší správní soud, že soudci JUDr. Monika Javorová, Mgr. Tomáš Zubek, JUDr. Miroslava Honusová, Mgr. Jiří Gottwald a Mgr. Ondřej Mrákota nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování této věci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 7. listopadu 2007

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru