Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 70/2007 - 241Usnesení NSS ze dne 28.11.2007

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

Nao 70/2007 - 241

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce v právní věci stěžovatelů a) P. G., b) M. G., c) Mi. G., d) K. G., všech zastoupených JUDr. Milanem Holomkem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Lešetín II/385, e) Krajského úřadu Zlínského kraje, se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 3792 a za účasti osoby zúčastněné na řízení Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2006, č. j. 29 Ca 159/2004 – 149, o námitce podjatosti stěžovatelů a) až d),

takto:

Soudce Nejvyššího správního soudu Doc. JUDr. Petr Průcha, CSc. není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 4 As 31/2007.

Odůvodnění:

U Nejvyššího správního soudu je pod sp. zn. 4 As 31/2007 vedeno řízení o kasačních stížnostech podaných stěžovateli proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2006, č. j. 29 Ca 159/2004 – 149, kterým bylo zrušeno rozhodnutí stěžovatele e) ze dne 24. 11. 2003, č. j. KUZL 5114/03 ÚP-Do. Tímto rozhodnutím ve spojení s rozhodnutím Městského úřadu Otrokovice ze dne 31. 7. 2003, č. j. SÚ/1862/2002/18874/2002/OŠK, bylo rozhodnuto o vyvlastnění přesně specifikovaných pozemků v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice I/55 – Otrokovice, obchvat SV“.

Dne 2. 10. 2007 obdržel Nejvyšší správní soud námitku podjatosti podanou stěžovateli a) až d) vůči soudci Doc. JUDr. Petru Průchovi, CSc., který se má v souladu se stávajícím rozvrhem práce podílet na projednání a rozhodování v této věci. Stěžovatelé a) až d) poukázali na skutečnost, že dne 6. 6. 2003 se jmenovaný soudce spolupodílel na zpracování odborného stanoviska v související věci vypracovaného na žádost stěžovatele e). S ohledem na názory prezentované v tomto právním stanovisku mají stěžovatelé za to, že zde existuje poměr soudce k nyní projednávané věci a též ke stěžovateli e) a je tak založena přinejmenším pochybnost o nestrannosti jeho rozhodování.

Doc. JUDr. Průcha, CSc. ve svém vyjádření k uplatněné námitce uvedl, že k projednávané věci nemá žádný osobní poměr, stejně tak jako k účastníkům a jejich zástupcům. Odborné stanovisko, na které je v námitce poukazováno, bylo zpracováno za doby jeho působení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jde o odbornou službu v praxi běžně poskytovanou, která nezakládá žádný poměr k věci či jejím účastníkům (ty ani v nyní projednávané věci nezná). Obdobných právních stanovisek zpracoval řádově desítky.

Spolu s námitkou podjatosti předložili stěžovatelé fotokopii odborného právního stanoviska ze dne 6. 6. 2003 vypracovaného jménem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Doc. JUDr. Petrem Průchou, CSc., a Doc. JUDr. J. F., CSc. Z jeho obsahu vyplývá, že byl zpracován na žádost stěžovatele e), a to ve věci pozemku p. č. 1669/62 v k. ú.

č. j. Nao 70/2007 - 242

Kvítkovice u Otrokovic ve vlastnictví L. B., který měl být předmětem vyvlastnění ve věci stavby „silnice I/55 Otrokovice, obchvat SV“. Úkolem tohoto odborného stanoviska bylo vyjádřit se k ceně za vyvlastňovaný pozemek a dále k důsledkům případného vyvlastnění na věcná práva na tomto pozemku váznoucí.

Podle ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem vyloučení soudce nejsou okolnosti které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Ze způsobu, jakým byla formulována námitka podjatosti, je zřejmé, že stěžovatelé a) až d) uplatňují první z důvodů podjatosti soudce, tedy jeho poměr k věci a dalšímu účastníku řízení, který vyvolává pochybnosti o jeho nepodjatosti. Spojují-li toto tvrzení s tím, že jmenovaný soudce se podílel na vypracování odborného stanoviska v rámci obdobného správního řízení, nelze této argumentaci přisvědčit. Jakkoli totiž bylo toto odborné stanovisko zpracováno v rámci správního řízení vyvolaného stejným stavebním řízením jako je tomu v nyní projednávané věci, nelze přehlédnout, že šlo o správní řízení vedené s jiným účastníkem i s jiným předmětem. Toto stanovisko se nevyjadřovalo, a ze své podstaty se ani vyjadřovat nemohlo, k otázce zákonnosti postupu správního orgánu v jiném, byť obdobném správním řízení. Jeho účelem bylo pouze vyjádřit kvalifikovaný názor na některé právní otázky, které v souvislosti s tímto řízením vyvstaly. Bez významu není též skutečnost, že šlo o odborné stanovisko zpracované jménem veřejné vysoké školy, tedy subjektu zcela nezávislého na účastnících správního řízení a nezávislého, s výjimkami otázek fiskálních, též na státu, jehož příspěvkovou organizací byl jeden z účastníků řízení. Nelze konečně přehlédnout též subjektivní stanovisko Doc. JUDr. Petra Průchy, CSc. k nyní projednávané věci , které je, podle jeho vyjádření, ve vztahu k věci i k účastníkům řízení zcela indiferentní.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že v případě soudce Doc. JUDr. Petra Průchy, CSc. nebyly zjištěny důvody, které by nasvědčovaly závěru o jeho možné podjatosti při projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 4 As 31/2007. Je třeba v této souvislosti také upozornit, že vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí věci postupem podle § 8 odst. 1 s. ř. s. lze jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů. Tímto postupem je totiž fakticky účastníku řízení odnímán jeho zákonný soudce, byť z důvodu vyloučení možného zásahu do principu nezávislosti justice, a v takovém případě je proto nutno postupovat vždy s maximální obezřetností (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2003, č. j. Nao 19/2003 – 16, dostupné na www.nssoud.cz).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. listopadu 2007

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru