Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 7/2009 - 112Usnesení NSS ze dne 05.06.2009

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníMagistrát města Kladna, Odbor výstavby
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

Nao 7/2009 - 112

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miladou Tomkovou v právní věci žalobce: J. P., proti žalovanému: Magistrát města Kladna, odbor výstavby, se sídlem náměstí Starosty Pavla 44, Kladno, o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o námitce podjatosti předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze JUDr. Evy Havlové vznesené žalobcem v řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 44 Ca 147/2007, o opravě usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2009, č. j. Nao 7/2009 - 99,

takto:

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2009, č. j. Nao 7/2009 - 99, se opravuje tak, že se v 2. řádku 1. odstavce odůvodnění usnesení mylně uvedené datum „9. 7. 2007“ nahrazuje datem „13. 1. 2009“.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud vedl pod sp. zn. Nao 7/2009 řízení o námitce podjatosti předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze JUDr. Evy Havlové vznesené žalobcem v řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 44 Ca 147/2007. V řízení Nejvyšší správní soud rozhodl usnesením ze dne 25. 2. 2009, č. j. Nao 7/2009 - 99, tak, že JUDr. Eva Havlová není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci. Usnesení nabylo právní moci dne 20. 3. 2009.

Předsedkyně senátu shledala, že se v písemném vyhotovení citovaného usnesení vyskytla zjevná chyba v psaní, když bylo v 2. řádku 1. odstavce odůvodnění mylně uvedeno datum podání námitky podjatosti žalobcem dne 9. 7. 2007 namísto správného data 13. 1. 2009.

Podle ust. § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Podle ust. § 55 odst. 5 s. ř. s. platí právě uvedené přiměřeně i pro usnesení.

Poněvadž se uvedená chyba v psaní vyskytla v odůvodnění usnesení, Nejvyšší správní soud vyzval dne 22. 4. 2009 účastníky řízení před Krajským soudem v Praze, aby zdejšímu soudu zaslali zpět stejnopisy předmětného usnesení k provedení opravy. Účastníci řízení však na výzvu zdejšího soudu nereagovali. Neboť Nejvyšší správní soud neměl za takové situace jinou možnost, jak opravit chybu ve všech stejnopisech svého usnesení, přistoupil k opravě chyby pomocí opravného usnesení, ač se jedná pouze o písařskou chybu v odůvodnění usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. června 2009

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru