Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 67/2011 - 340Usnesení NSS ze dne 26.10.2011

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcZaměstnanost

přidejte vlastní popisek

Nao 67/2011 - 340

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobkyně: R. P., zast. Mgr. Dagmar Rezkovou Dřímalovou, advokátkou, se sídlem Muchova 9/223, Praha 6, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 8. 2008, č. j. 2008/77274-424, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 4. 2011, č. j. 2 Ad 41/2010 – 289, o námitce podjatosti vznesené stěžovatelkou proti soudcům Nejvyššího správního soudu, JUDr. Marii Turkové, JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Jiřímu Pallovi,

takto:

Soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Marie Turková, JUDr. Dagmar Nygrínová a JUDr. Jiří Palla nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 4 Ads 116/2011.

.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) v podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 29. 8. 2011 uplatnila prostřednictvím své zástupkyně námitku podjatosti proti soudcům Nejvyššího správního soudu JUDr. Marii Turkové, JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Jiřímu Pallovi, zařazeným do 4. senátu tohoto soudu, který má na základě rozvrhu práce projednat a rozhodnout věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 4 Ads 116/2011.

Námitku podjatosti stěžovatelka odůvodňuje jen velmi obecně a stručně, když uvádí, že shora jmenovaní soudci zdejšího soudu mají poměr k věci, v níž rozhodovali nesprávně a nezákonně. Stěžovatelka poukazuje především na to, že její kasační stížnosti nejsou Nejvyšším správním soudem projednávány a rozhodovány v pořadí, v jakém byly podány, aniž by ovšem uvedla konkrétní případy, v nichž se tak stalo. Na základě výše uvedeného dle jejího mínění existují důvodné pochybnosti o nepodjatosti jmenovaných soudců. Věc byla v souladu s § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) předložena k rozhodnutí jinému senátu Nejvyššího správního soudu.

Soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Marie Turková, JUDr. Dagmar Nygrínová a JUDr. Jiří Palla se k návrhu na vyloučení shodně vyjádřili tak, že stěžovatelku osobně neznají, nemají žádný vztah k dané věci, k účastníkům řízení, ani k jejich zástupcům.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

V nynější věci stěžovatelka námitku podjatosti opírá pouze o obecně formulované výhrady vůči postupu jmenovaných soudců Nejvyššího správního soudu při projednávání a rozhodování kasačních stížností v jiných věcech, aniž by však namítala některý z výše uvedených zákonných důvodů pro vyloučení soudce. Z dikce shora citovaného ustanovení přitom jednoznačně vyplývá, že důvodem pro vyloučení soudce mohou být toliko pochybnosti o jeho nepodjatosti v důsledku jeho vztahu k dané věci nebo k některému z účastníků či jeho zástupci, a nikoliv subjektivní výhrady stěžovatelky k jeho postupu v jiných, blíže nespecifikovaných řízeních.

Vhledem k tomu, že u soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Jiřího Pally nebyl prokázán žádný vztah k věci ani k účastníkům, a rovněž s ohledem to, že nebylo zjištěno, že by se kdokoliv z nich podílel na rozhodování dané věci v předchozím řízení u správního orgánu či soudu prvního stupně, návrh na jejich vyloučení z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 4 Ads 116/2011 nebyl shledán důvodným.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. října 2011

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru