Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 63/2013 - 17Usnesení NSS ze dne 24.10.2013

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

Nao 63/2013 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní třída 16, Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 30. 9. 2009, č. j. 2130/09, o námitce podjatosti vznesené žalobcem proti soudcům 6. senátu Městského soudu v Praze specializovaného ve věcech správního soudnictví,

takto:

Předsedkyně senátu JUDr. Karla Cháberová a soudci JUDr. Dana Černá, JUDr. Naděžda Treschlová a Mgr. Jiří Lifka nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. 6 A 70/2013.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze a upravenou podáním ze dne 22. 11. 2011 se žalobce domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí žalované. Podáním ze dne 7. 10. 2013 žalobce uplatnil námitku podjatosti všech soudců 6. a 11. senátu Městského soudu v Praze, které jsou specializovány na věci správního soudnictví. Konkrétně žalobce uvedl, že soudci činili úkony ve věci vedené pod sp. zn. 11 Ca 51/08, jíž se žádost o určení advokáta týká, a stejně tak ve věci vedené pod sp. zn. 6 Ca 265/09. Soudci údajně „předstírají“, že rozhodnutí žalované bylo vydáno, přičemž musí vědět, že když určení advokáta bylo zrušeno, tak „navrhovatel nedrží žádný akt určen (tím je i akt 2130/09, 2355/09)“. Podle žalobce lze mít za to, že by žádný senát Městského soudu v Praze neměl ve věci vůbec rozhodovat.

Předsedkyně senátu a soudci 6. senátu městského soudu specializovaného ve věcech správního soudnictví ve svých vyjádřeních shodně uvedli, že nemají žádný poměr k projednávané věci nebo k účastníkům řízení, který by vzbuzoval pochybnosti o jejich nepodjatosti.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům či jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Tak, jak zákon tuto příslušnost stanovil, je tato zásadně dána, a postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vzhledem k tomu lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen vskutku výjimečně a z opravdu závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě.

Žalobce odůvodnil námitku podjatosti soudců 6. senátu městského soudu specializovaného ve věcech správního soudnictví výhradami k procesnímu postupu soudu a jeho předchozí rozhodovací činnosti, popř. rozhodovací činnosti jiného senátu městského soudu. Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. in fine však důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Pro závěr o podjatosti soudců není dostačující obecné a subjektivní přesvědčení navrhovatele. Na základě obsahu vznesené námitky tak nelze žalobci přisvědčit, že by jím uvedené skutečnosti zakládaly důvodné pochybnosti o nepodjatosti soudců. Námitka podjatosti vznesená žalobcem proti soudcům 6. senátu městského soudu specializovaného ve věcech správního soudnictví je tedy nedůvodná.

Pokud jde o námitku podjatosti směřující proti soudcům 11. senátu městského soudu specializovaného ve věcech správního soudnictví, je třeba konstatovat, že soudci tohoto senátu se v daném případě nepodílejí na projednávání nebo rozhodování dané věci. Není tedy důvodu rozhodovat o jejich případném vyloučení. Z tohoto důvodu se Nejvyšší správní soud touto námitkou nezabýval.

Na základě uvedeného Nejvyšší správní soud rozhodl tak, jak je stanoveno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 24. října 2013

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru