Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 63/2008 - 161Usnesení NSS ze dne 22.05.2008

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
Účastníci řízeníMagistrát hlavního města Prahy
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

Nao 63/2008 - 161

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna ve věci žalobkyně V. K., zastoupené Mgr. Dagmar Dřímalovou, advokátkou se sídlem Muchova 9/223, Praha 6, proti žalovanému Magistrátu hlavního města Prahy se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. července 2007, č. j. 4 Cad 55/2005 - 90, o námitce podjatosti uplatněné žalobkyní proti soudcům 6. senátu Nejvyššího správního soudu JUDr. Miladě Tomkové, JUDr. Brigitě Chrastilové a JUDr. Bohuslavu Hnízdilovi

takto:

Soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Milada Tomková, JUDr. Brigita Chrastilová a JUDr. Bohuslav Hnízdil nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 6 Ads 31/2008.

Odůvodnění:

Před Nejvyšším správním soudem je pod sp. zn. 6 Ads 31/2008 vedeno řízení o kasační stížnosti žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. července 2007, č. j. 4 Cad 55/2005 - 90.

Podáním ze dne 28. 3. 2008 stěžovatelka v návaznosti na poučení zdejšího soudu namítla podjatost výše jmenovaných soudců pro jejich poměr k věci a účastníku řízení a svou námitku odůvodnila tím, že ve věci nemohou rozhodovat soudci, kteří při svém rozhodování naprosto ignorují Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod. Stěžovatelka uvedla, že vznesenou námitku doplní ve lhůtě tří dnů, dosud se tak však nestalo.

Námitka podjatosti byla postupem podle § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) předložena k rozhodnutí 1. senátu Nejvyššího správního soudu.

Soudci JUDr. Milada Tomková, JUDr. Brigita Chrastilová a JUDr. Bohuslav Hnízdil ve smyslu § 8 odst. 5 s. ř. s. ve svém vyjádření k námitce podjatosti uvedli, že nemají žádný poměr k účastníkům či jejich zástupcům ani k projednávané věci.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Podle § 8 odst. 5 s. ř. s. musí účastník řízení vznášející námitku podjatosti tuto zdůvodnit a uvést konkrétní skutečnosti, z nichž podjatost soudce dovozuje.

Námitka podjatosti vznesená stěžovatelkou spočívá v jejím názoru, že výše uvedení soudci nerozhodují v souladu s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod, aniž by toto své tvrzení jakkoliv konkretizovala. Okolnosti, ze kterých stěžovatelka dovozuje podjatost, nelze považovat za skutečnosti, jež by svědčily o existenci zvláštního poměru uvedených soudců ke stěžovatelce, její právní zástupkyni, žalovanému či k věci samé, pro nějž by měl mít Nejvyšší správní soud pochybnosti o jejich nepodjatosti. Žádnými dalšími konkrétními skutečnostmi, které by nasvědčovaly důvodům podjatosti pro poměr uvedených soudců k věci nebo k účastníkům řízení, námitka podjatosti odůvodněna není. Nebylo ani zjištěno, že by se uvedení soudci podíleli na projednávání nebo rozhodování věci v předchozím soudním řízení nebo v řízení správním. Za situace, kdy rovněž dotčení soudci vyloučili existenci skutečností, jež by mohly být důvodem jejich podjatosti, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. května 2008

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru