Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 62/2020 - 270Usnesení NSS ze dne 10.06.2020

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
VěcOstatní
Prejudikatura

Nao 19/2003 - 16


přidejte vlastní popisek

Nao 62/2020 - 270

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: J. T., zastoupený zmocněnkyní B. C., proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, v řízení o námitce podjatosti soudců senátu 30 A Krajského soudu v Hradci Králové vznesené žalobcem ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 30 A 100/2019,

takto:

Soudci senátu 30 A Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Jan Rutsch, Mgr. Helena Konečná a JUDr. Ivona Šubrtová nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 30 A 100/2019.

Odůvodnění:

[1] Žalobce podal u Krajského soudu v Hradci Králové dne 11. 11. 2019 žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 11. 2019, č. j. KUKHK-34982/DS/2019/Er (jde o řízení ve věci zadržení řidičského průkazu žalobce do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku – pozn. NSS). Zároveň ve věci podal návrh na předběžné opatření, který Krajský soud v Hradci Králové zamítl usnesením ze dne 27. 3. 2020, č. j. 30 A 100/2019 – 175. Žalobce v reakci na toto usnesení mimo jiné vznesl námitku podjatosti všech soudců senátu 30 A Krajského soudu v Hradci Králové, konkrétně v přípise ze dne 5. 4. 2020 navrhl, „[a]by se soudní senát Krajského soudu v Hradci Králové uznal podjatým a přistoupil k tomuto ve jménu ústavně zaručené normy na spravedlivé soudní řízení a spravedlivý soudní proces – a sice ve všech správních žalobách podaných ke Krajskému soudu v Hradci Králové, neboť tyto žaloby jsou podány ve stejné věci, ve věci incidentu s KŘP Královéhradeckého kraje, na dálnici D11, dne 14. 8. 2019, směr Praha, 68 km.“ Žalobce k námitce podjatosti dále pouze uvedl, že soud lustroval jeho osobu v evidenci přestupků, a to od roku 2004, přičemž tato lustrace má podle něj „charakter účelového a neobjektivního soudního řízení“. To vede k opodstatněnosti žádosti žalobce, aby se soudní senát Krajského soudu v Hradci Králové prohlásil podjatým.

[2] Krajský soud v Hradci Králové měl za to, že uvedené důvody podjatosti nejsou dostatečně srozumitelné, a žalobce proto usnesením ze dne 9. 4. 2020, č. j. 30 A 100/2019 – 205, vyzval k jejich upřesnění. Žalobce na toto usnesení reagoval obsáhlým podáním ze dne 21. 4. 2020. V něm v několika ohledech zkritizoval postup soudu a předsedy senátu JUDr. Jana Rutsche ve věci jeho žaloby. Předně podotkl, že byl nesprávně poučen o možnosti požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů. Podle něj mu měl předseda senátu zástupce ustanovit, jestliže shledal, že jeho podání jsou zmatečná. Žalobce dále nesouhlasil s tím, že soud označil jeho zmocněnkyni B. C. za „obecného zmocněnce“. Soud o tom nevydal usnesení a zatížil řízení podstatnou vadou. Podjatost soudního senátu Krajského soudu v Hradci Králové žalobce spatřoval i v zamítnutí návrhu na předběžné opatření. Soud tímto postupem porušil právo žalobce na ochranu zdraví, poškodil jeho celkový zdravotní stav a navíc nepřípustně posuzoval skutečnosti náležející do oboru lékařských věd.

[3] Soudci JUDr. Jan Rutsch, Mgr. Helena Konečná a JUDr. Ivona Šubrtová ve společném vyjádření k námitce podjatosti uvedli, že se necítí být jakkoliv podjatí a není jim známa žádná skutečnost, ze které by vyplývaly pochybnosti o jejich nepodjatosti. K tomu lze pro úplnost dodat, že Krajský soud v Hradci Králové v rámci postoupení námitky žalobce dále k věci uvedl, že členem senátu 30 A byl původně JUDr. Pavel Kumprecht. Ke dni 30. 4. 2020 mu však zanikla funkce soudce a ve věci již tedy rozhodovat nebude. V daném senátu jej nahradila JUDr. Ivona Šubrtová, která se k námitce podjatosti vyjádřila, jak je uvedeno výše.

[4] Podle § 8 odst. 1 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Soudce lze z projednávání a rozhodnutí přidělené věci vyloučit jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě (srovnej usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2003, č. j. Nao 19/2003 – 16).

[5] Podle § 8 odst. 1, věty poslední s. ř. s. důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

[6] Z podání žalobce, kterým namítl podjatost soudců senátu 30 A Krajského soudu v Hradci Králové, jakož i z písemnosti ze dne 21. 4. 2020, kterým svůj návrh doplnil, jednoznačně plyne, že žalobce spatřuje podjatost soudců výhradně v jejich procesním postupu v projednávané věci. Důvod podjatosti podle žalobce spočívá v „lustraci o přestupcích od r. 2004“ (respektive v tom, že soud si pro účely rozhodnutí o předběžném opatření vyžádal evidenční kartu žalobce jako řidiče a posuzoval přestupky tam zaznamenané), v postupu soudu po podání žaloby a především v tom, že nevyhověl jeho návrhu na vydání předběžného opatření. Žalobce de facto věcně brojí proti závěrům uvedeným v usnesení o zamítnutí návrhu na předběžné opatření a nesouhlasí s odůvodněním tohoto rozhodnutí. Tyto okolnosti ovšem nemohou představovat důvod pro vyloučení dotčených soudců z projednání a rozhodnutí věci pro jejich podjatost.

[7] Ze zákona totiž plyne (viz odstavec [5] výše), že důvodem k vyloučení soudce nemohou být okolnosti, které spočívají v jeho postupu v řízení o projednávané věci. Žalobce jiné skutečnosti, než právě okolnosti spočívající v postupu soudců senátu 30 A Krajského soudu v Hradci Králové v případě jím podané žaloby, neuvedl. Žádné takové okolnosti, které by zakládaly pochybnosti o nepodjatosti soudců tohoto senátu, nevyplynuly ani z vyjádření soudců k námitce podjatosti či z předloženého soudního spisu.

[8] Nejvyšší správní soud proto shledal, že soudci senátu 30 A Krajského soudu v Hradci Králové uvedení ve výroku tohoto usnesení nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 30 A 100/2019.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. června 2020

Mgr. Radovan Havelec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru