Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 62/2012 - 11Usnesení NSS ze dne 26.09.2012

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

Nao 62/2012 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, se sídlem Zátkovo nábřeží 10/2, České Budějovice, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, v řízení o námitce podjatosti vznesené žalobcem ve věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 Na 23/2012,

takto:

Soudci specializovaných senátů správního soudnictví Krajského soudu v Českých Budějovicích ne jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 10 Na 23/2012.

Odůvodnění:

[1] Žalobce se podáním ze dne 7. 6. 2012 domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo předsedovi Krajského soudu v Českých Budějovicích zakázáno pokračovat v porušování žalobcova práva na řádné doručení písemností soudu a na racionální styk se soudem. Dále se domáhal, aby krajský soud určil, že pokyn Ministerstva spravedlnosti čj. 58/2009-OD-Org a následný měnící pokyn čj. 145/11-OD-ST je v naprostém nesouladu s právním řádem, a jeho aplikací je soustavně porušováno žalobcovo právo na řádné doručení soudních písemností.

[2] V předmětném podání žalobce rovněž navrhl, aby krajský soud vydal předběžné opatření, kterým by bylo České poště, se sídlem Senovážné nám. 1, České Budějovice, přikázáno, aby se až do rozhodnutí soudu o žalobě zdržela vracení všech soudních písemností vypravených žalovaným soudem, a to v době před uplynutím deseti kalendářních dnů od připravení k vyzvednutí. Žalobce se dále domáhal vydání předběžného opatření, kterým se přikazuje Ministerstvu spravedlnosti a předsedovi Krajského soudu v Českých Budějovicích, aby do rozhodnutí soudu o žalobě okamžitě zastavili tisk, distribuci a používání všech obálek se zeleným pruhem (IMS čj. 145/11-OD-ST), anebo aby provedli takové organizační opatření, aby na obálkách určených pro doručování písemností fyzickým osobám nebyl viditelný pokyn poště „neukládat“ a „výhradně jen adresátu“.

[3] Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 21. 6. 2012, čj. 10 Na 23/2012 - 5, vyzval žalobce, aby označil předmětný zásah, proti němuž se domáhá ochrany, vylíčil rozhodné skutečnosti, označil důkazy, jichž se dovolává a navrhl výrok rozsudku. [4] Žalobce podáním ze dne 11. 7. 2012 vznesl námitku „objektivní strannosti“ všech soudců správního senátu Krajského soudu v Českých Budějovicích. Proto navrhl, aby byla jeho věc přikázána jinému krajskému soudu.

[5] K námitce podjatosti se vyjádřily soudkyně senátu 10 Na Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Věra Balejová, JUDr. Marie Krybusová a Mgr. Helena Nutilová. Dotčené soudkyně shodně uvedly, že se necítí být podjaté, neboť nemají žádný osobní vztah k podavateli ani k věci, která je předmětem jeho podání.

[6] Nejvyšší správní soud při posouzení návrhu vycházel z následujících skutečností, úvah a závěrů.

[7] Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Podle § 8 odst. 5 s. ř. s. účastník nebo osoba zúčastněná na řízení může namítnout podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce. Námitku musí uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděl; zjistí-li důvod podjatosti při jednání, musí ji uplatnit při tomto jednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka musí být zdůvodněna a musí být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována.

[8] Rozhodování o věci nestranným a nezávislým soudcem je jedním z pilířů práva na spravedlivý proces. Soudce lze z důvodů uvedených v § 8 s. ř. s. vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen mimořádně a ze skutečně závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Z tohoto důvodu je nutné, aby účastník řízení, jenž vznáší námitku podjatosti, svůj návrh dostatečně konkrétně odůvodnil a opřel jej o relevantní důkazy.

[9] Nestrannost soudce se zkoumá jak ze subjektivního, tak objektivního hlediska. Subjektivní kritérium vypovídá o osobním přesvědčení soudce v daném případě. Objektivní hledisko naproti tomu svědčí o tom, že soudce skýtá dostatečné záruky vylučující jakékoliv legitimní pochybnosti o jeho nepodjatosti. Posuzování objektivní kategorie nestrannosti, již zpochybnil žalobce, tedy spočívá ve zkoumání toho, zda reálně neexistují okolnosti, které by mohly objektivně vést k legitimním pochybnostem o tom, že soudce má k věci určitý, nikoliv nezaujatý vztah. Poměr soudce k věci ve smyslu § 8 odst. 1 s. ř. s. může vyplývat především z jeho přímého právního zájmu na projednávané věci, tedy zejména v případech, kdy by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech. Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům může být založen především příbuzenským či zjevně přátelským nebo nepřátelským vztahem.

[10] Stěžovatel ve svém návrhu toliko uvedl, že namítá objektivní strannost soudců. Takové obecné, nikterak rozvedené a ničím nepodložené tvrzení, nemůže vést k odůvodněným pochybnostem o nepodjatosti soudců. Jakkoli žalobce spatřuje nezákonnost v doručování soudních písemností ze strany krajského soudu, nezakládá to bez dalšího podjatý vztah soudců k žalobci, který by ovlivnil jejich další nestranné a nezaujaté rozhodování ve věci žalobce. Ani z písemného vyjádření jednotlivých soudců a ani z jiných skutečností obsažených ve spise neplyne žádný důvod možné podjatosti soudců.

[11] Jelikož Nejvyšší správní soud neshledal důvod pro vyloučení jmenovaných soudců Krajského soudu v Českých Budějovicích z projednávání podání žalobce ze dne 7. 6. 2012, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 26. září 2012

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru