Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 51/2006 - 53Usnesení NSS ze dne 12.12.2006

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

Nao 51/2006 - 53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Y. S., zastoupeného advokátem Mgr. Umarem Switatem, se sídlem Kloknerova 2212/10, Praha 4, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 3. 10. 2006, č. j. OAM-1157/LE-03-07-2006, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 49 Az 58/2006; o námitce podjatosti vznesené vůči soudcům Krajského soudu v Praze,

takto:

Soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Dalila Marečková, JUDr. Eva Havlová, JUDr. Věra Šimůnková a JUDr. Olga Stránská nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování o žalobě vedené pod sp. zn. 49 Az 58/2006, proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 3. 10. 2006, č. j. OAM-1157/LE-03-07-2006.

Odůvodnění:

Dne 11. 10. 2006 byla Krajskému soudu v Praze doručena žaloba žalobce proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 3. 10. 2006, č. j. OAM-1157/LE-03-07-2006.

Dne 22. 11. 2006 bylo Krajskému soudu v Praze doručeno podání, v němž stěžovatel prostřednictvím svého právního zástupce vznesl námitku podjatosti vůči soudcům Krajského soudu v Praze s odůvodněním, že od určité osoby získal informaci, že o jeho věci je krajským soudem předem rozhodnuto. Stěžovatel proto vyjádřil názor, že se krajský soud nebude pečlivě zabývat jeho návrhy na doplnění dokazování, ani pečlivě zjišťovat skutkový stav věci, když mu předpokládanou rychlostí svého rozhodování znemožňuje doplnit důkazy, jejichž opatření z cizí země je časově velmi náročné. Z těchto důvodů je stěžovatel přesvědčen, že krajský soud není v jeho věci nestranný a se zřetelem na způsob rozhodování je podjatý.

Shora uvedený spis byl postoupen Krajským soudem v Praze Nejvyššímu správnímu soudu, jemuž přísluší rozhodnout o námitce podjatosti po dle § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

Soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Dalila Marečková, JUDr. Eva Havlová, JUDr. Věra Šimůnková a JUDr. Olga Stránská ve svých vyjádřeních ze dne 27. 11. 2006 uvedly, že k uvedené věci, ani k účastníkům řízení nemají žádný vztah.

Podle ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni ti soudci, u nichž je se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli

č. j. Nao 51/2006 - 54

na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce naopak nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Žalobce fakticky neuvádí žádný z důvodů podjatosti, s nimiž ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. počítá, neboť nenamítá u soudkyň krajského soudu ani jejich poměr k účastníkům či věci samé – takovou námitku navíc samy soudkyně popírají svými vyjádřeními – ani netvrdí, že by se podílely na předchozím rozhodování této jeho věci ve správním řízení. Omezuje se tak na ničím nepodloženou domněnku o tom, že je v jeho věci již fakticky rozhodnuto. Za situace, kdy taková domněnka je pouhým žalobcovým tvrzením a žalobce neuvádí ani její zdroj, není důvodu takto zdůvodněné námitce podjatosti vyhovět, zvláště když taková námitka nespadá pod žádný z výše uvedených důvodů podjatosti, s nimiž § 8 odst. 1 s. ř. s. počítá. Naopak, takto odůvodněnou námitkou brojí žalobce fakticky proti postupu v řízení o projednávané věci, což ovšem dané ustanovení s. ř. s. jako přípustný důvod vyslovení podjatosti soudce výslovně vylučuje.

Nejvyšší správní soud proto o námitce podjatosti rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. prosince 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru