Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 50/2004 - 27Usnesení NSS ze dne 09.12.2004

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 50/2004 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce J. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 7. 10. 2003, č. X, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, pod sp. zn. 54 Cad 53/2004; o námitce podjatosti vznesené vůči soudkyni Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, Mgr. Petře Venclové,

takto:

Soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, Mgr. Petra Venclová není vyloučena z projednávání a rozhodování o žalobě vedené pod sp. zn. 54 Cad 53/2004.

Odůvodnění:

Žalobce v dané věci podal žalobu proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 7. 10. 2003, č. X, ve věci nároku žalobce na předčasný starobní důchod.

Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, bylo doručeno podání žalobce ze dne 14. 11. 2004, v němž žalobce vznesl v rámci řízení vedeného u tohoto krajského soudu pod sp. zn. 54 Cad 53/2004, námitku podjatosti vůči soudkyni Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, Mgr. Petře Venclové.

Žalobce v tomto podání uvádí, že podává námitku podjatosti proto, že jmenovaná soudkyně údajně zneužívá žalobcovy tísně, v níž je žalobce udržován českou justicí již od roku 1992, když prý maří dokončení jeho rehabilitace. Toto maření shledává žalobce v tom, že jmenovaná soudkyně nepřerušila řízení v jeho věci, přestože ministr spravedlnosti dosud nerozhodl o jeho návrhu na podání stížnosti pro porušení zákona ze dne 6. 9. 2004. Žalobce tudíž předpokládá, že tímto způsobem směřuje Mgr. Venclová k dalšímu hrubému porušování jeho zákonných práv na důchodové odškodnění za spáchané komunistické zločiny. Z těchto důvodů žádá žalobce, aby byla dotyčná soudkyně pro zjevný politický motiv případu z projednávání jeho věci vyloučena.

Shora uvedený spis byl postoupen Nejvyššímu správnímu soudu, jemuž přísluší rozhodnout o námitce podjatosti (§ 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního - dále jen „s. ř. s.“).

č. j. Nao 50/2004 - 28

Soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, Mgr. Petra Venclová ve svém vyjádření ze dne 23. 11. 2004 uvedla, že jí nejsou známy žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly pochybnosti o její nepodjatosti při projednávání a rozhodování dané věci (č. l. 24 soudního spisu).

Podle ustanovení § 8 odst. 1, věty druhé s. ř. s. je z projednávání a rozhodnutí věci vyloučen mimo jiné takový soudce, který se podílel na projednávání nebo rozhodování věci v předchozím soudním řízení. V projednávané věci však tento důvod vyloučení pro podjatost není dán ani tvrzen.

Podle ustanovení § 8 odst. 1, věty prvé s. ř. s. je soudce z projednávání a rozhodnutí věci vyloučen také tehdy, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. Tento důvod patrně shledává právě žalobce, ovšem za situace, kdy soudkyně, jejíž nepodjatost je zpochybňována, uvedla vyjádřením zmíněným výše, že tyto skutečnosti u sebe neshledává; a žalobce se omezil pouze na obecný a ničím nezdůvodněný pocit, že odmítnutím přerušit řízení směřuje Mgr. Venclová k pokračování nespravedlnosti, jíž se na něm dopouštěl komunistický režim; nezbývá Nejvyššímu správnímu soudu než konstatovat, že ani tento důvod podjatosti u uvedené soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, nemohl shledat.

Nejvyšší správní soud proto o námitce podjatosti rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. 12. 2004

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru