Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 5/2009 - 65Usnesení NSS ze dne 28.01.2009

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
Účastníci řízeníKrajský úřad Plzeňského Kraje
VěcVodní právo

přidejte vlastní popisek

Nao 5/2009 - 65

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce Ing. V. Ž., proti žalovanému Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem v Plzni, Škroupova 18, v řízení o žalobě ze dne 22. 8. 2008 na zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 8. 2008, č. j. ŽP/5577/08 ve znění opravného rozhodnutí ze dne 26. 9. 2008, č. j. ŽP/11144/08, o návrhu žalobce na vyloučení soudců - členů senátu 57 Ca Krajského soudu v Plzni z projednávání a rozhodnutí právní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 57 Ca 73/2008,

takto:

Soudci Krajského soudu v Plzni JUDr. Jana Daňková, Mgr. Miroslava Kašpírková a JUDr. Zdeněk Pivoňka nej sou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí právní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 57 Ca 73/2008.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“) se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 8. 2008, č. j. ŽP/5577/08 ve znění opravného rozhodnutí ze dne 26.9.2008 č. j. ŽP/11144/08. Rozhodnutím dne 7. 8. 2008, č. j. ŽP/5577/08 žalovaný zamítl odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního ze dne 26. 2. 2008, č. j. STAV/05648/07/PRO/5, kterým bylo vydáno stavební povolení k provedení stavby, vodního díla: Vodohospodářská část (vodovodní a kanalizační řád) pro akci bytový dům, administrativní objekt, garáže – Plzeň ul. Krašovská na pozemcích č. 1609/60 a č. 1609/90 v k. ú. Bolevec.

Podáním ze dne 5. 1. 2009 namítl žalobce podjatost všech výše uvedených členů senátu. Jako důvod uvádí, že „slepota“ senátu nemůže plynout z duševní nedostatečnosti členů senátu pochopit základní fyzikální jev spojených nádob, ale že je to způsobeno podjatostí členů senátu. Je zřejmé, že členové senátu se domnívají, že rozhodnutí podle direktiv právě vládnoucí politické moci bude napořád ta nejsnazší cesta v budování soudcovské kariéry a v případě politické změny bude stačit říci, že jsem mladý a hloupý a stane se ze mě člen Nejvyššího soudu, protože budu zárukou, že rozhodnu vždy tak, jak se mně naznačí. Svůj závěr žalobce vyjádřil poté, co bylo napadeným senátem rozhodnuto o nepřiznání odkladného účinku podané žalobě. Žalobce navrhuje, aby výše uvedení soudci byli z projednávání jeho věci vyloučeni.

č. j. Nao 5/2009 - 66

Soudce JUDr. Zdeněk Pivoňka se k podané námitce podjatosti vyjádřil tak, že zde není dán důvod pochybovat o jeho nepodjatosti dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.), žalobce osobně nezná, nepodílel se na projednání ani rozhodování dané věci u správního orgánu.

Soudkyně JUDr. Jana Daňková uvedla, že nemá žádný poměr k věci ani k účastníkům řízení, nepodílela se na vyřizování věci u správního orgánu a není zde dán důvod pochybovat o její nepodjatosti.

Obdobně se vyjádřila Mgr. Miroslava Kašpírková, která uvedla, že se necítí být podjatá, nemá žádný poměr k věci ani k účastníkům řízení, na rozhodování věci u správního orgánu se nepodílela.

Nejvyšší správní soud posoudil všechny vznesené námitky podjatosti a dospěl k závěru, že námitky podjatosti nejsou důvodné.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. V projednávané věci však žádný z těchto důvodů podjatosti zjištěn nebyl.

Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci, tedy zejména v případech, kdy by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech. Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, může jít také o vztah ekonomické závislosti. Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Tak jak zákon tuto příslušnost stanovil, je tato zásadně dána, a postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vzhledem k tomu lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen vskutku výjimečně a z opravdu závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Podjatost sama zasahuje vždy do principu nezávislosti soudce, neboť nestrannost tento princip předpokládá. Samotný pojem soudce totiž s sebou nese atribut nezaujatosti a nestrannosti a bez toho, že by se nepředpokládal, nebylo by důvodu ani pro konstituování soudní moci jako pilíře demokratické společnosti.

Důvody uváděné žalobcem však tohoto charakteru nejsou. Podjatost jmenovaných soudců nelze dovozovat z toho, že rozhodli v právní věci žalobce vedené pod spisovou značkou 57 Ca 73/2008 o podaném návrhu na přiznání odkladného účinku či návrhu na vydání předběžného opatření jinak, než předpokládal žalobce. Nutno zdůraznit, že důvodem k vyloučení soudce nejsou a ani nemohou být okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (§ 8 odst. 1 s. ř. s.).

č. j. Nao 5/2009 - 67

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud neshledal vznesenou námitku podjatosti důvodnou, a proto rozhodl, že soudci JUDr. Zdeněk Pivoňka, Mgr. Miroslava Kašpírková a JUDr. Jana Daňková nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 57 Ca 73/2008.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. ledna 2009

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru