Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 42/2008 - 67Usnesení NSS ze dne 13.03.2008

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

Nao 42/2008 - 67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, zast. JUDr. Petrem Ritterem, advokátem se sídlem Riegrova 12, Olomouc, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 12. 2007, č. j. 38 Cad 15/2005 – 44, v řízení o námitce podjatosti vznesené žalobcem proti soudcům JUDr. Dagmar Nygrínové, JUDr. Marii Turkové a JUDr. Petru Průchovi ve věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 4 Ads 17/2008,

takto:

Soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Dagmar Nygrínová, JUDr. Marie Turková a JUDr. Petr Průcha nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 4 Ads 17/2008.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 17. 12. 2007 se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 12. 2007, č. j. 38 Cad 15/2005 – 44, kterým byl zamítnut jeho návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 5. 2005, č. j. KUOK/9881/05/OSV-DS/7025/SD-80.

Dne 8. 2. 2008 bylo stěžovateli doručeno poučení ze dne 5. 2. 2008 o složení 4. senátu Nejvyššího správního soudu, který bude rozhodovat o jeho kasační stížnosti. Stěžovatel jím byl zároveň informován, že jeho věc je nadále vedena pod sp. zn. 4 Ads 17/2008 a vyrozuměn o možnosti vznesení námitky podjatosti v poučení uvedených soudců.

Podáním ze dne 13. 2. 2008 stěžovatel vznesl námitku podjatosti celého senátu ve složení JUDr. Dagmar Nygrínová, JUDr. Marie Turková a JUDr. Petr Průcha, kteří jsou s ohledem na § 8 odst. 1 s. ř. s. z řízení ve věci vedené pod sp. zn. 4 Ads 17/2008 vyloučeni. Stěžovatel na samé hranici čitelnosti uvedl, že „v uvedené věci jednají uvedení soudci NSS jako vyloučení, a v této věci již jednali všichni soudci NSS v čele s Baxou, pouze se opakují.“

Ve věci námitky podjatosti vznesené stěžovatelem všichni členové 4. senátu Nejvyššího správního soudu složeného ze soudců JUDr. Dagmar Nygrínové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy ve svém vyjádření ze dne 19. 2. 2008 shodně sdělili, že k projednávané věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 4 Ads 17/2008 ani k účastníkům řízení a jejich zástupcům nemají žádné vztahy, jež by mohly ovlivnit rozhodnutí v této věci. Dodali, že stěžovatele znají jen z úředního styku, přičemž vyslovili názor, že námitka podjatosti nebyla vznesena v souladu s § 8 odst. 5 s. ř. s., podle něhož musí být námitka podjatosti

zdůvodněna a musí v ní být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována. Stěžovatel spatřuje podjatost soudců z důvodu jejich účasti v předchozích řízeních, přičemž s ohledem na § 8 odst. 1 poslední věty s. ř. s. členové 4. senátu zdůraznili, že důvodem vyloučení soudce nemůže být jeho rozhodování v jiných věcech.

Podle ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučení jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu, nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci, nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Tak jak zákon tuto příslušnost stanovil, je tato zásadně dána, a postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vzhledem k tomu lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen vskutku výjimečně a z opravdu závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Podjatost sama zasahuje vždy do principu nezávislosti soudce, neboť nestrannost tento princip předpokládá. Samotný pojem soudce totiž s sebou nese atribut nezaujatosti a nestrannosti a bez toho, že by se nepředpokládal, nebylo by důvodu ani konstituování soudní moci jako pilíře demokratické společnosti.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky pro vyloučení soudců JUDr. Dagmar Nygrínové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. 4 Ads 17/2008 nejsou dány. Stěžovatel neuvádí žádný konkrétní důvod ani skutečnost, ze které by bylo možné podjatost uvedených soudců dovodit. Stěžovatel namítá jako důvod k vyloučení všech členů 4. senátu toliko, že všichni soudci zdejšího soudu se již podíleli na rozhodování v předcházejících řízeních, aniž je blíže specifikuje.

Z ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. sice plyne, že jedním z důvodů pro vyloučení soudců je skutečnost, že se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení, musí jít však o totožnou věc; podílem na předcházejícím soudním řízení pak bude například situace, kdy soudce působil ve věci jak u krajského soudu, tak posléze u Nejvyššího správního soudu, popřípadě naopak (kdy by jako člen senátu Nejvyššího správního soudu věc vrátil krajskému soudu, kde by zasedal jako člen senátu, nebo jako specializovaný samosoudce, a měl by ji znovu projednávat). Taková situace však v posuzované věci nenastala a výslovně není ani namítána. Lze přitom odkázat i na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2003, č. j. Nao 2/2003 - 18, publikováno pod č. 53/2004 Sb. NSS, v němž bylo jasně vyloženo, že „předchozím soudním řízením“ není řízení v jiné soudní věci, byť by se i týkala týchž účastníků.

Stěžovatel současně žádné jiné důvody podle § 8 odst. 1 s. ř. s. neuvedl a jmenovaným soudcům ani nejsou známy. Jakýkoliv poměr soudců JUDr. Dagmar Nygrínové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy k věci či účastníkům a jejich zástupcům nevyplývá ani ze soudního spisu. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vznesené námitce podjatosti tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. března 2008

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru