Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 40/2004 - 37Usnesení NSS ze dne 11.11.2004

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníKrajský úřad Pardubického kraje
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 40/2004 - 37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci navrhovatelky: H. K., proti odpůrci: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, v řízení o návrhu na obnovu řízení, o návrhu navrhovatelky na vyloučení soudců z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, pod sp. zn. 52 Ca 19/2004,

takto:

Soudci Mgr. Petra Venclová, JUDr. Drahomíra Lukešová, JUDr. Marie Pavlíčková a JUDr. Jan Dvořák, předseda senátu, a JUDr. Milan Špryňar, místopředseda pobočky, nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, pod sp. zn. 52 Ca 19/2004.

Odůvodnění:

Navrhovatelka podala u věcně a místně příslušného Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, návrh na obnovu řízení ve věci, kterou tento soudu rozhodl pod sp. zn. 52 Ca 25/2003. Současně navrhla, aby byli z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni soudci tamějšího soudu, a to vzhledem k jejich poměru k hejtmanovi a poslanci Váňovi. Přes výzvu soudu k upřesnění důvodů namítané podjatosti obsaženou v usnesení ze dne 8. 3. 2004 tak navrhovatelka neučinila.

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice, který věc projednává, předložil Nejvyššímu správnímu soudu návrh ze dne 21. 1. 2004 k rozhodnutí podle § 8 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

Soudci Mgr. Petra Venclová, JUDr. Drahomíra Lukešová, JUDr. Marie Pavlíčková, JUDr. Jan Dvořák a JUDr. Milan Špryňar shodně uvedli, že se ve shora označené věci necítí být podjati a není jim známa žádná skutečnost, ze které by mohl vyplynout důvod případných pochybností o jejich nepodjatosti.

Nejvyšší správní soud posoudil vznesenou námitku podjatosti a dospěl k závěru, že není důvodná.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Tak, jak zákon tuto příslušnost stanovil, je tato zásadně dána, a postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vzhledem k tomu lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen vskutku výjimečně a z opravdu závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Podjatost sama zasahuje vždy do principu nezávislosti soudce, neboť nestrannost tento princip předpokládá. Samotný pojem soudce totiž s sebou nese atribut nezaujatosti a nestrannosti a bez toho, že by se nepředpokládal, nebylo by důvodu ani konstituování soudní moci jako pilíře demokratické společnosti.

Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že zde důvod pro vyloučení soudců není dán. S ohledem na skutečnosti, že žalobkyně fakticky žádný relevantní důvod neuvedla, a soudci, kteří věc mají rozhodovat, takovýto důvod sami neshledávají, nemohl Nejvyšší správní soud rozhodnout jinak, než-li tak, že soudci Mgr. Petra Venclová, JUDr. Drahomíra Lukešová, JUDr. Marie Pavlíčková a JUDr. Jan Dvořák nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí této věci. Co se týče místopředsedy pobočky JUDr. Milana Špryňara, soud považoval za vhodné rozhodnout i vzhledem k jeho osobě, aby nezbylo žádných pochybností o nepodjatosti soudců, jež budou ve věci rozhodovat podle rozvrhu práce.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s. a contr.).

V Brně dne 11. listopadu 2004

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru