Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 4/2011 - 107Usnesení NSS ze dne 25.08.2011

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
Účastníci řízeníKrajský úřad Královéhradeckého kraje
VěcKultura

přidejte vlastní popisek

Nao 4/2011 - 107

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: A. H., proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v řízení ve věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 30 Ca 111/2009, o námitce podjatosti,

takto:

Soudci Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Jan Rutsch, Mgr. Helena Konečná, JUDr. Pavel Kumprecht, JUDr. Magdalena Ježková, JUDr. Jana Kábrtová, Mgr. Marie Kocourková, JUDr. Marcela Sedmíková a JUDr. Ivona Šubrtová nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 30 Ca 111/2009.

Odůvodnění:

Žalobkyně v průběhu řízení o žalobě proti nečinnosti vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 30 Ca 111/2009 uplatnila v podání ze dne 3. 1. 2011 mimo jiné námitku podjatosti všech soudců Krajského soudu v Hradci Králové s návrhem na jejich neprodlené vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci, neboť se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům a jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Protože z takto formulované námitky nebylo zřejmé, v čem konkrétně spatřuje žalobkyně důvod podjatosti soudců, byla usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 6. 2011, č. j. Nao 4/2011 – 102, vyzvána, aby v souladu s ust. § 8 odst. 5 s. ř. s. ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení tohoto usnesení upřesnila a specifikovala důvody, pro které lze u každého jednotlivého soudce pochybovat o jeho nepodjatosti. Na žádost žalobkyně byla lhůta k doplnění námitky podjatosti prodloužena do 31. 7. 2011. Ani v této poměrně dlouhé lhůtě žalobkyně na výzvu soudu nereagovala.

Soudci oddělení správního soudnictví Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Jan Rutsch, Mgr. Helena Konečná, JUDr. Pavel Kumprecht, JUDr. Magdalena Ježková, JUDr. Jana Kábrtová, Magr. Marie Kocourková, JUDr. Marcela Sedmíková a JUDr. Ivona Šubrtová ve vyjádření k námitce podjatosti uvedli, že se necítí být podjatými a není jim ani známa žádná skutečnost, ze které by mohl vyplynout důvod případných pochybností o jejich nepodjatosti.

Podle ust. § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

č. j. Nao 4/2011 - 108

Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v ust. § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Tak jak zákon tuto příslušnost stanovil, je tato zásadně dána a postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci lze jen výjimečně a pouze ze závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Podjatost sama zasahuje vždy do principu nezávislosti soudce, neboť tento princip nestrannost předpokládá. Samotný pojem soudce totiž s sebou nese atribut nezaujatosti a nestrannosti a bez toho, že by se nepředpokládal, nebylo by důvodu ani konstituování soudní moci jako pilíře demokratické společnosti.

Stěžovatelka neuvedla žádný důvod podjatosti soudců krajského soudu, a to ani na výzvu přesto, že jí k tomu byla poskytnuta lhůta téměř dvou měsíců. Přitom účastník, který podjatost soudce namítá, je podle ust. § 8 odst. 5 s. ř. s. povinen svou námitku podjatosti zdůvodnit a uvést konkrétní skutečnosti, z nichž podjatost dovozuje.

Z výše uvedených důvodů není námitka podjatosti soudců krajského soudu JUDr. Jan Rutsch, Mgr. Helena Konečná, JUDr. Pavel Kumprecht, JUDr. Magdalena Ježková, JUDr. Jana Kábrtová, Magr. Marie Kocourková, JUDr. Marcela Sedmíková a JUDr. Ivona Šubrtová důvodná, a proto nejsou tito soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 30 Ca 111/2009.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. srpna 2011

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru