Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 4/2004 - 40Usnesení NSS ze dne 26.03.2004

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 4/2004 - 40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: D. Y., zastoupeného Mgr. Alexandrem Vaškevičem, advokátem AK Plzeň, Františkánská 7, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, o návrhu žalobce na vyloučení soudkyně Mgr. Daniely Zemanové z projednávání a rozhodování věci , vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci pod sp. zn. 62 Az 510/2003,

takto:

Soudkyně Mgr. Daniela Zemanová není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci pod sp. zn. 62 Az 510/2003.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě dne 4. 4. 2003 se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 21. 3. 2003 č. j. OAM-999/VL-07-19-2003, kterým byla jako zjevně neodůvodněná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu.

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 10. 2003 č. j. Nad 91/2003-25 byla věc vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 Az 1169/2003 přikázána Krajskému soudu v Ústní nad Labem, pobočka v Liberci.

Dne 8. 3. 2004 vznesl žalobce námitku podjatosti soudkyně Mgr. Daniely Zemanové dle § 8 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.).

Námitka podjatosti je odůvodněna tím, že soudkyně doručila usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 1. 2003 č. j. 62 Az 510/2003-32 a poučení o právu vznést námitku podjatosti žalobci, ačkoliv 23. 12. 2003 byla soudu předložena plná moc k zastupování žalobce, udělená Mgr. Alexandru Vaškevičovi. Postupem soudkyně bylo porušeno právo žalobce na právní zastoupení v řízení, upravené v ust. § 42 odst. 2 s. ř. s. S ohledem na toto závažné porušení práv žalobce se tento domnívá, že výše uvedená soudkyně má na věci osobní zájem a proto žádá, aby byla vyloučena z rozhodování ve věci.

Soudkyně Mgr. Daniela Zemanová se k podané námitce podjatosti vyjádřila tak, že jí nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by byla z projednávání a rozhodnutí ve věci sp. zn. 62 Az 510/2003 vyloučena. Současně výslovně uvedla, že nemá žádný vztah k účastníkům řízení ani k projednávané věci.

Nejvyšší správní soud posoudil všechny vznesené námitky podjatosti a dospěl k závěru, že nejsou důvodné.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

V projednávané věci však žádný z těchto důvodů podjatosti zjištěn nebyl. Pokud žalobce zpochybňuje nepodjatost a nezávislost soudkyně Mgr. Daniely Zemanové z důvodu vady řízení před soudem označené zcela neadekvátně jako flagrantní porušení zákona, spočívající v pochybení při doručování písemností soudu, nejde o tvrzení způsobilé vyvolat důvod pochybnosti o nepodjatosti této soudkyně.

Rovněž sama soudkyně se vyjádřila tak, že nemá k účastníkům žádný vztah, a stejně tak nemá žádný vztah ani k věci samé.

Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci, tedy zejména v případech, kdy by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech. Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, může jít také o vztah ekonomické závislosti. Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Tak jak zákon tuto příslušnost stanovil, je tato zásadně dána, a postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vzhledem k tomu lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen vskutku výjimečně a z opravdu závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Podjatost sama zasahuje vždy do principu nezávislosti soudce, neboť nestrannost tento princip předpokládá. Samotný pojem soudce totiž s sebou nese atribut nezaujatosti a nestrannosti a bez toho, že by se nepředpokládal,nebylo by důvodu ani pro konstituování soudní moci jako pilíře demokratické společnosti.

Shora rekapitulovaný důvod, tvrzený žalobcem, však tohoto charakteru není.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší správní soud rozhodl, že soudkyně Mgr. Daniela Zemanová není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný (§ 53 odst. 3 s. ř. s. a contr.).

V Brně dne 26. 3. 2004

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru