Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 36/2004 - 29Usnesení NSS ze dne 16.11.2004

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 36/2004 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně H. K., proti žalovanému Magistrátu města Pardubice, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, pod sp. zn. 52 Ca 11/2004, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti, o vyloučení soudců,

takto:

Soudci JUDr. Drahomíra Lukešová, Mgr. Petr Venclová, JUDr. Marie Pavlíčková, JUDr. Jan Dvořák a JUDr. Milan Špryňar nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, pod sp. zn. 52 Ca 11/2004.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 21. 1. 2004 se žalobkyně domáhá ochrany proti nečinnosti, ve spojení s rozhodnutím sp. zn. SU OD 137/03/pet z 15. 10. 2003, jakož i s rozhodnutím sp. zn. SU/535/2003/Ch ze 2. 8. 2003.

Žalobkyně v části citovaného podání ze dne 21. l. 2004 adresovaném „Krajskému soudu, pobočka v Pardubicích, předseda Krajského soudu“ mimo jiné uvedla: „Zaraven Vam osobne, a dalsim, ktere resi me zaloby podavam namitku podjatosti z důvodu pomeru k hejtmanovi a poslanci Vanovi.“

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, u něhož je řízení vedeno, posoudil tuto část podání jako uplatnění námitky podjatosti účastníkem řízení, o které podle ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) je oprávněn rozhodovat Nejvyšší správní soud V Brně, a proto mu tento návrh postoupil k rozhodnutí.

Ještě před tím, než Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, věc postoupil Nejvyššímu správnímu soudu, vzhledem k tomu, že podání žalobkyně týkající se uplatnění námitky podjatosti, mělo vady, vyzval usnesením žalobkyni k jejich odstranění, a stanovil jí k tomu lhůtu dvou týdnů ode dne doručení tohoto usnesení.

Podle citovaného ustanovení s. ř. s. je k případnému vyloučení soudních osob nutné jejich vyjádření. Proto byla vyžádána vyjádření všech těch osob, vůči nimž námitka podjatosti směřuje. Jedná se o soudce, kteří jsou oprávněni danou věc vyřizovat, a to JUDr. Drahomíra Lukešová, Mgr. Petra Venclová, JUDr. Marie Pavlíčková a JUDr. Jan Dvořák. V případě námitky směřující vůči „předsedovi krajského soudu“ se tato námitka vzhledem k obsahu podání žalobkyně ze dne 21. 1. 2004 týká nikoliv předsedy Krajského soudu v Hradci Králové pana JUDr. Milana Bořka, ale místopředsedy tohoto soudu pověřeného vedením jeho pobočky v Pardubicích, pana JUDr. Milana Špryňara.

Všichni soudci se k podané námitce podjatosti vyjádřili tak, že se ve shora označené věci necítí být podjati a není jim ani známa žádná skutečnost, ze které by mohl vyplynout důvod případných pochybností o jejich nepodjatosti. Nejsou jim známy žádné skutečnosti, pro které by byli z projednávání a rozhodnutí ve shora označené věci vyloučeni. Současně shodně výslovně uvedli, že nemají žádný vztah k účastníkům řízení a ani k projednávané věci.

Nejvyšší správní soud posoudil vznesenou námitku podjatosti a dospěl k závěru, že námitka podjatosti v předmětné věci není důvodná.

Podle § 8 odst. 1 „s. ř. s.“ jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

V projednávané věci však žádný z těchto důvodů podjatosti zjištěn nebyl. Rovněž sami soudci se vyjádřili tak, že nemají k účastníkům žádný vztah, a stejně tak nemají žádný vztah ani k věci samé. Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci, tedy zejména v případech, kdy by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech. Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, může jít také o vztah ekonomické závislosti.

Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Tak jak zákon tuto příslušnost stanovil, je tato zásadně dána, a postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vzhledem k tomu lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen vskutku výjimečně a z opravdu závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Takové důvody však v projednávané věci zjištěny nebyly, neboť všichni v úvahu přicházející soudci shodně prohlásili, že žádný vztah k účastníkům řízení, tedy ani k žalovanému nemají.

Soudci JUDr. Drahomíra Lukešová, Mgr. Petr Venclová, JUDr. Marie Pavlíčková, JUDr. Jan Dvořák a JUDr. Milan Špryňar nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, pod sp. zn. 52 Ca 11/2004.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. 11. 2004

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru