Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 34/2009 - 28Usnesení NSS ze dne 26.06.2009

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
Účastníci řízeníKrajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
VěcSociální ochrana - Státní sociální podpora

přidejte vlastní popisek

Nao 34/2009 - 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: P. K., proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 2. 2009, čj. 182/SZ/2009 - 3, o námitce podjatosti vznesené žalobcem

takto:

Soudkyně JUDr. Iva Kaňáková není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 16 Cad 21/2009.

Odůvodnění:

Ve věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 16 Cad 21/2009 se žalobce domáhá přezkoumání shora označeného rozhodnutí žalovaného. Podáním ze dne 28. 5. 2009 vznesl žalobce námitku podjatosti samosoudkyně JUDr. Ivy Kaňákové. Tuto námitku zdůvodnil tvrzením, že ve věci vedené pod sp. zn. 16 Cad 71/2008 vyhlásila jmenovaná soudkyně dne 27. 5. 2009 rozsudek s „diskriminačním výrokem“; diskriminaci žalobce spatřoval v tom, že mu soud nepřiznal nárok na příspěvek na bydlení vztahující se k objektu určenému k individuální rekreaci. Žalobce považoval za nespravedlivé, aby stejná soudkyně rozhodovala také ve věci nyní souzené.

JUDr. Kaňákové ve svém vyjádření k námitce podjatosti uvedla, že se ve věci necítí podjatá, žalobce zná pouze z úřední činnosti, přičemž jejich jednání probíhala vždy korektně. Žalobce pouze vyjadřoval nesouhlas s rozhodnutím ve věci shora citované, v níž soud nevyhověl jeho žalobě.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Námitka podjatosti, jak vyplývá z výše uvedeného podání žalobce, spočívá v rozhodnutí jmenované soudkyně ve věci sp. zn. 16 Cad 71/2008. Jiné skutečnosti svědčící o podjatosti soudkyně žalobce nepředestřel.

Jak bylo výše uvedeno, zákon výslovně zapovídá, aby byl soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci z důvodu jeho rozhodování v jiných věcech.

O případné podjatosti uvedené soudkyně pak nesvědčí ani jiná skutečnost obsažená ve spise. Pro úsudek o podjatosti soudkyně a nemožnosti rozhodnout v důsledku toho nestranně a nezávisle není dostačující toliko obecné či subjektivní přesvědčení žalobce. Protože Nejvyšší správní soud neshledal zákonné důvody pro vyloučení soudkyně, rozhodl, že JUDr. Iva Kaňáková z projednávání a rozhodování věci vyloučena není.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 26. června 2009

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru