Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 33/2006 - 28Usnesení NSS ze dne 25.10.2006

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 33/2006 - 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce J. R., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 9. 6. 2006 č. X vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 2 Cad 157/2006, o námitce podjatosti soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Jana Tomáše,

takto:

Soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Jan Tomáš není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp.zn. 2 Cad 157/2006.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Městského soudu v Praze žalobu proti shora uvedenému rozhodnutí žalované. Usnesením Městského soudu v Praze byla věc postoupena Krajskému soudu v Českých Budějovicích jako soudu místně příslušnému a zde přidělena podle rozvrhu práce soudci JUDr. Janu Tomášovi.

Žalobce vznesl včas proti tomuto soudci námitku podjatosti. Uvedl: „K Vaší osobě mám vážné námitky. Neboť zřejmě nepracujete tak, jak byste měl. Již jednou jste mi poškodil na mých občanských právech zaručenými mi zák.č. 1 a 2/1993 Sb. Jak dokazuje rozsudek č. j. 10 Ca 529/95 - 31, neprovádíte důkazní řízení. Tvrdíte, co není pravda, jak dokazuje další rozsudek č. j. 7 Co 2099 - 74.“

Ze spisu sp.zn. 10 Ca 529/95 Krajského soudu v Českých Budějovicích vyplývá, že JUDr. Tomáš byl předsedou senátu v restituční věci, v níž žalobce zastupoval svoji matku M. R.

Soudce JUDr. Tomáš uvedl k námitce podjatosti, že ve věci se necítí být podjatý.

Nejvyšší správní soud posoudil věc takto:

Podle § 8 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízeni. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Podle § 8 odst. 5 s. ř. s. o vyloučení soudce rozhodne usnesením po jeho vyjádření Nejvyšší správní soud.

Námitka podjatosti soudce JUDr. Jana Tomáše spočívá v tom, že rozhodoval v jiné věci (shora uvedená věc sp.zn. 10 Ca 529/95 Krajského soudu v Českých Budějovicích). Soudní řád správní však výslovně uvádí, že důvodem pro vyloučení soudce není jeho rozhodování v jiných věcech.

Námitka podjatosti soudce JUDr. Jana Tomáše tedy není důvodná a Nejvyšší správní soud rozhodl, že tento soudce není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci, která je vedena u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 2 Cad 157/2006.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. října 2006

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru