Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 32/2006 - 15Usnesení NSS ze dne 19.10.2006

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 32/2006 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce F. O., proti žalovanému: Ministerstvu financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, v řízení o žalobě proti správním rozhodnutím ministra financí ze dne 30. 6. 2006 č. j. ZK/90143/2005 a č. j. ZK/100732/2005, o námitce podjatosti vznesené žalobcem proti předsedkyni senátu Městského soudu v Praze Mgr. Janě Brotánkové,

takto:

Předsedkyně senátu Mgr. Jana Brotánková není vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 10 Ca 206/2006.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2006 č. j. 10 Ca 206/2006 - 7 byl žalobce vyzván podle ustanovení § 37 odst.5 s. ř. s., aby ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení uvedeného usnesení písemně odstranil nedostatky žaloby směřující proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím ministra financí.

Dne 4. 9. 2006 podal žalobce „stížnost pro podjatost usnesení č. j. 10 Ca 206/2006 - 7 ze dne 25. 8. 2006“. V textu svého podání žalobce uvedl, že napadené usnesení zjevně podjaté Mgr. Jany Brotánkové podvodně překrucuje předmět žaloby na přezkum zákonnosti a ústavnosti napadeného rozhodnutí ministra financí Sobotky uložené ústavou a pohrdá žalobcem tvrzenými skutečnostmi uvedenými v žalobě ze dne 17. 7. 2006 a předjímá zrušení správních rozhodnutí bez jejich ústavního přezkumu. Je zcela zjevné, že napadená soudkyně Brotánková nechce plnit své povinnosti soudce, jak stanoví čl. 90, čl. 4, čl. 1 a čl. 10 Ústavy nezávisle a nestranně, s rovností postavení účastníků řízení, bez nadržování přečinem žalovaného ministra Sobotky a bez šikany žalobcem, a proto ji jakou podjatou odmítá. Žádný z tzv.nedostatků žaloby nebrání postupu podle § 74 s. ř. s. už proto, že v prvé řadě to byl správní orgán, který se měl obrátit se svými požadavky žalobou na soud, namísto svévolného nařizování inkvizičních exekucí, ke kterým není žádným zákonem oprávněn.

Toto podání žalobce bylo podle svého obsahu posouzeno jako námitka podjatosti směřující proti předsedkyni senátu Mgr. Janě Brotánkové a postoupeno k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Ve svém vyjádření ke vznesené námitce podjatosti předsedkyně senátu Mgr. Jana Brotánková uvedla, že nemá žádný poměr k věci, k účastníkům, ani k jejich zástupcům. S ohledem na místní příslušnost soudu ve věcech předchozích rozhodnutí blíže v žalobě nekonkretizovaných (zmiňovaného Okresního soudu v Hodoníně a Krajského soudu v Brně) má zato, že se ani nemohla podílet na projednávání či rozhodování věci v předchozím soudním řízení. Konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována její podjatost, jsou v podání žalobce uvedeny a míří do postupu soudce v řízení. Soud takto postupoval v zájmu žalobce, aby mohlo být v souladu se zákonem rozhodnuto o celém předmětu řízení.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky pro vyloučení předsedkyně senátu Mgr. Jany Brotánkové z projednávání a rozhodování věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 10 Ca 206/2006 nejsou splněny. Žalobce sám neuvedl žádné skutečnosti, které by svědčily o poměru jmenované k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům, rovněž tak netvrdil, že by se jmenovaná podílela na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Námitky žalobce směřují výhradně do postupu předsedkyně senátu v řízení o projednávané věci, konkrétně při odstraňování nedostatků žaloby postupem dle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s., Nejvyšší správní soud proto rozhodl, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné(§ 53 odst. 3 s. ř. s).

V Brně dne 19. října 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru