Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 30/2004 - 33Usnesení NSS ze dne 04.11.2004

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 30/2004 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobkyně H. K., proti žalovanému J. B., v řízení o žalobě na ochranu osobnosti, o námitce podjatosti vznesené vůči soudcům Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, JUDr. Drahomíře Lukešové, Mgr. Petře Venclové, JUDr. Marii Pavlíčkové, JUDr. Janu Dvořákovi a JUDr. Milanu Špryňarovi,

takto:

Soudci Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, JUDr. Drahomíra Lukešová, Mgr. Petra Venclová, JUDr. Marie Pavlíčková, JUDr. Jan Dvořák a JUDr. Milan Špryňar nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování o žalobě vedené pod sp. zn. 52 Ca 3/2004.

Odůvodnění:

Žalobou podanou dne 19. 1. 2004 ke Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích nazvanou jako „Žaloba na ochranu osobnosti a požadavek zadostiučinění a finanční satisfakce za chybná stanoviska“ se žalobkyně domáhá posouzení stanoviska žalovaného, které vydal jako pracovník Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje na základě stížnosti žalobkyně proti stavebním úpravám provedeným v domě B. V. K. 2568-2570; žalobkyně rovněž požaduje finanční náhradu „za poškození jejího jména“.

Návrhem ze dne 21. 1. 2004 podaným ke krajskému soudu žalobkyně mimo jiné vznesla v rámci řízení vedeného u tohoto soudu pod sp. zn. 52 Ca 3/2004, námitku podjatosti vůči soudcům Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, JUDr. Drahomíře Lukešové, Mgr. Petře Venclové, JUDr. Marii Pavlíčkové, JUDr. Janu Dvořákovi a JUDr. Milanu Špryňarovi. Žalobkyně v tomto podání uvádí, že podává námitku podjatosti z důvodu poměru k hejtmanovi a poslanci Váňovi. Skutečnost, že podává námitku podjatosti, žalobkyně v tomto podání ještě dvakrát zopakovala. Krajský soud proto předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu, který je příslušný rozhodnout o námitce podjatosti (§ 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního - dále jen „s. ř. s.“).

Soudci Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, JUDr. Drahomíra Lukešová, Mgr. Petra Venclová, JUDr. Marie Pavlíčková, JUDr. Jan Dvořák a JUDr. Milan Špryňar ve svých vyjádřeních ze dne 14. 9. 2004 uvedli, že se necítí být podjatými a nejsou jim známy žádné skutečnosti, pro které by měli být vyloučeni z projednávání výše zmíněné věci.

č. j. Nao 30/2004 - 34

Podle ustanovení § 8 odst. 1 věty druhé s. ř. s. jsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni mimo jiné ti soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci v předchozím soudním řízení. V projednávané věci však tento důvod vyloučení pro podjatost není dán ani tvrzen.

Podle ustanovení § 8 odst. 1, věty prvé s. ř. s. jsou soudci z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni také tehdy, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Tento důvod patrně shledává právě žalobkyně. Ovšem za situace, kdy všichni soudci, kteří jsou oprávněni věc vyřizovat, a místopředseda Krajského soudu v Hradci Králové pověřený vedením pobočky v Pardubicích, JUDr. Milan Špryňar, uvedli ve výše zmíněném vyjádření, že tyto skutečnosti u sebe neshledávají a žalobkyně se omezila pouze na prosté, nijak nezdůvodněné a neupřesněné tvrzení o poměru těchto soudců k hejtmanovi (patrně Pardubického kraje) a poslanci Váňovi, aniž by specifikovala, jak by takový hypotetický vztah mohl zasahovat do rozhodování v její věci; nezbývá Nejvyššímu správnímu soudu než konstatovat, že ani tento důvod podjatosti u uvedených soudců a soudkyň Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, neshledal.

Nejvyšší správní soud proto o námitce podjatosti rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. 11. 2004

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru