Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 3/2004 - 48Usnesení NSS ze dne 18.03.2004

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníMěsto Čáslav
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 3/2004 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobců: a) B. V., b) J. V., proti žalovanému: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 16 Čáslav, v řízení před Krajským soudem v Praze sp. zn. 44 Ca 100/2003, o námitce podjatosti uplatněné žalobci,

takto:

Soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Eva Havlová, JUDr. Olga Píšová a JUDr. Olga Stránská nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí této věci.

Odůvodnění:

Žalobci se obrátili na Krajský soud v Praze podáním doručeným tomuto soudu dne 17. 2. 2003, označeným „I. návrh dle § 79 zákona č. 150/02 Sb., II. žádost dle § 138 o. s. ř.“, kterým se domáhají rozhodnutí soudu o uložení povinnosti žalovanému vydat rozhodnutí o odstranění nepovolených staveb a stavební závady v Č., J. č. p. 223.

Dne 11. 12. 2003 bylo Krajskému soudu v Praze doručeno podání žalobců, jímž reagují na výzvu soudu k doplnění jejich předešlého podání, ve kterém mimo jiné namítají podjatost soudkyň JUDr. Evy Havlové, JUDr. Olgy Píšové a JUDr. Olgy Stránské. Nejvyšší správní soud z tohoto podání dovozuje, že námitku podjatosti žalobci odůvodňují „nehorázným jednáním a urážením“ osoby žalobce B. V. při jednání dne 2. 12. 2003 a formulací výzvy Krajského soudu v Praze k doplnění podání žalobců v této právní věci. Odůvodnění námitky podjatosti bylo poté dalším podáním doručeným Krajskému soudu v Praze dne 5. 1. 2004 doplněno. Z tohoto podání Nejvyšší správní soud dovozuje, že žalobci doplňují odůvodnění jejich námitky podjatosti tím, že podání žalobců učiněná v této právní věci jsou uvedenými soudkyněmi ignorována, osoba žalobce B. V. je vydávána za deklasovaného jedince, jehož údaji není třeba se zabývat, zatímco o správnosti jednání žalovaného nelze pochybovat. V právní věci sp. zn. 44 Ca 30/2003 soudkyně stranily žalovanému a dle žalobců by podobný postup volily mimo jiné i v této právní věci.

Námitka podjatosti žalobců byla postupem podle § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) předložena k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Soudkyně JUDr. Eva Havlová se k uplatněné námitce Nejvyššímu správnímu soudu vyjádřila tak, že jí žádné okolnosti, pro které by byla vyloučena z projednávání a rozhodnutí v uvedené právní věci, nejsou známy. Soudkyně JUDr. Olga Píšová se vyjádřila rovněž v tom smyslu, že jí žádné okolnosti, pro které by byla vyloučena z projednávání této věci, nejsou známy, stejně tak se vyjádřila i soudkyně JUDr. Olga Stránská.

Spatřují-li žalobci důvod podjatosti v obsahu úkonů, které jmenované soudkyně Krajského soudu v Praze činily v této právní věci, případně v jiných právních věcech, jejichž jsou žalobci účastníky, pak tyto okolnosti podle § 8 odst. 1 poslední věty s. ř. s. nemohou být důvodem k jejich vyloučení. Naopak žádnými konkrétními skutečnostmi, které by nasvědčovaly důvodům podjatosti pro poměr některé z uvedených soudkyň k věci nebo k některému z žalobců, námitka odůvodněna není, stejně tak z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud žádné skutečnosti nasvědčující podjatosti nezjistil - nebyl zjištěn žádný specifický poměr soudkyň k některému z žalobců ani k věci samotné, nebylo ani zjištěno, že by se tyto soudkyně podílely na projednávání nebo rozhodování věci v předchozím soudním řízení nebo v řízení správním. Za situace, kdy rovněž uvedené soudkyně vyloučily existenci skutečností, jež by mohly být důvodem k jejich podjatosti, rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 8 odst. 5 s. ř. s. tak, že soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Eva Havlová, JUDr. Olga Píšová a JUDr. Olga Stránská z projednávání a rozhodnutí právní věci sp. zn. 44 Ca 100/2003 vyloučeny nejsou.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. března 2004

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru