Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 3/2003 - 20Usnesení NSS ze dne 25.03.2003

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 3/2003 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce JUDr. Z. V., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 396/3, Praha 7, v řízení o žalobě proti nečinnosti správního orgánu

takto:

Soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Hana Veberová není vyloučena z projednávání a rozhodnutí shora označené věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 Ca 2/2003.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Městskému soudu v Praze dne 2. 1. 2003, se žalobce JUDr. Z. V. domáhá, aby soud žalovanému správnímu orgánu uložil povinnost vydat „ve věci“ rozhodnutí a k vydání rozhodnutí stanovil lhůtu dva měsíce od doručení rozsudku.

Žalobce v žalobě zároveň navrhl, aby v řízení o této žalobě byli vyloučeni – jmenovitě uvedení soudci Městského soudu v Praze, kteří se podíleli na projednávání a rozhodování věci v předchozích soudních řízeních. V tomto směru pak odkázal na označení důkazů pod bodem 6 žaloby, kde je poukázáno mj. na řadu sp. zn. věcí vedených u Městského soudu v Praze.

Přípisem Městského soudu v Praze ze dne 11. 2. 2003, č. j. 11 Ca 2/2003 – 11 byl žalobce vyzván k doplnění (upřesnění) námitky podjatosti. Zároveň byl žalobce poučen o tom, že dle rozvrhu práce byla předmětná právní věc přidělena senátu ve složení

JUDr. Hana Veberová, Mgr. Daniel Hipšr, Mgr. Marek Bedřich a JUDr. Olga Háčková.

Z těchto soudců žalobce navrhl vyloučení toliko u JUDr. Hany Veberové. V podání ze dne 17. 2. 2003 pak žalobce mj. uvedl, že uplatňuje vyloučení soudců Městského soudu v Praze ve smyslu dispozice uvedené ve větě druhé § 8 odst. 1 s.ř. s.. Po vyjádření všech, v návrhu na vyloučení uvedených soudců, vesměs, že nemají žádný vztah k věci ani k účastníkům řízení a že se nepodíleli na rozhodování této věci ani za správního orgánu, byla věc předložena k rozhodnutí o námitce podjatosti Nejvyššímu správnímu soudu (§ 8 odst. 5 s. ř. s.). Ten vycházel z následujících skutečností, úvah a závěrů.

Podle ustanovení § 8 odst. 1, věty druhé s. ř. s., kterého se žalobce dovolává jsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni m.j. ti soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci v předchozím soudním řízení. Jinak vyjádřeno - se zřetelem na problematiku správního soudnictví - nemůže v téže věci u odlišných soudů jednat stejný soudce. Konkrétně soudce který jednal nebo rozhodoval u krajského soudu v určité právní věci, nemůže v téže věci jednat nebo rozhodovat v následném řízení o kasační stížnosti. Obdobně je vyloučen soudce, který jednal či rozhodoval o kasační stížnosti z řízení v téže věci u krajského soudu (následujícího po zrušení předchozího rozhodnutí soudu).

Pro úplnost je nutno dodat, že (jak již ostatně bylo opakovaně judikováno) o stejnou věc se jedná, pokud je dána totožnost účastníků řízení i předmětu řízení. Předmětem řízení ve správním soudnictví je především přezkoumání určitého žalobcem napadeného správního rozhodnutí. V žalobě na nečinnost je předmětem ochrana proti nečinnosti v určitém správním řízení. Že by soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Hana Veberová již dříve rozhodovala v řízení o ochraně proti nečinnosti v dotyčném správním řízení (v dotyčné správní věci) žalobce ani netvrdí. Ostatně vzhledem k tomu, že žaloba byla podána dne 2. 1. 2003 a možnost žaloby proti nečinnosti správního orgánu byla zavedena až s. ř. s., účinným od 1. 1. 2003, není to dobře ani možné. Proto návrh na vyloučení soudkyně JUDr. Hany Veberové z projednávání a rozhodnutí věci vedené pod sp. zn. 11 Ca 2/2003 nebyl shledán důvodným.

Pokud žalobce namítal podjatost dalších v žalobě uvedených soudců, neshledal Nejvyšší správní soud důvod rozhodovat o jejich vyloučení, když dle rozvrhu práce Městského soudu v Praze za dané situace se na projednávání a rozhodování věci nebudou podílet.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. 3. 2003

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru