Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 29/2004 - 62Usnesení NSS ze dne 20.10.2004

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníČSSZ
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 29/2004 – 62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce J. S., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 13. 11. 2002, o námitce podjatosti,

takto:

Soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Květoslava Tušlová není vyloučena z projednávání a rozhodnutí v právní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Ca 246/2002.

Odůvodnění:

Přípisem ze dne 30. 9. 2004 Krajský soud v Ostravě předložil spis ve věci žalobce J. S., bytem H. t. 1016/65, O. – P., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 13. 11. 2002, č. X, vedené u něj pod sp. zn. 17 Ca 246/2002, Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o námitce podjatosti, kterou vznesl žalobce.

Žalobce při ústním jednání konaném dne 27. 9. 2004 uvedl, že soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Květoslava Tušlová je podjatá, neboť rozhodovala v jeho věcech v roce 1991. Dále uvedl, že soudkyně nepředala stížnost žalobce na postup soudu předsedovi krajského soudu, nýbrž jen místopředsedkyni JUDr. Záviské.

Podle § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), může účastník namítnout podjatost soudce. Soudci jsou podle odst. 1 téhož ustanovení vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování ve věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

K námitce žalobce, že soudkyně JUDr. Květoslava Tušlová rozhodovala v jeho věcech v roce 1991 Nejvyšší správní soud nepřihlédl, neboť ji žalobce neuplatnil v zákonné týdenní lhůtě. Na okraj Nejvyšší správní soud poznamenává, že by tato námitka stejně nebyla důvodná, neboť pouhé rozhodování v jiných soudních věcech týchž účastníků není důvodem pro vyloučení soudce.

Nejvyšší správní soud nepovažuje za důvodnou ani námitku žalobce, že podjatost soudkyně spočívá ve skutečnosti, že jeho stížnost předala místopředsedkyni soudu namísto jeho předsedovi. Řízení o stížnostech je řízení probíhající v rámci státní správy soudů podle § 164 a násl. zákona č. 6/2000 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). Nejvyšší správní soud neposuzoval správnost postupu dané soudkyně, protože tento nemohl mít sám o sobě vliv na její podjatost v soudním řízení. Nejvyšší správní soud z tvrzení žalobce ani z jiných listin obsažených ve spisech nezjistil žádné další skutečnosti, které by mohly mít v souvislosti s případným nesprávným postupem v řízení o stížnosti vliv na podjatost JUDr. Květoslavy Tušlové.

Vzhledem k tomu, že u výše jmenované soudkyně nebyl prokázán žádný vztah k věci ani k ostatním účastníkům, návrh na její vyloučení z projednávání a rozhodování věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Ca 246/2002 nebyl shledán důvodným.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. října 2004

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru