Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 28/2008 - 82Usnesení NSS ze dne 29.05.2008

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
Účastníci řízeníZeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě
VěcPozemky a zeměměřictví

přidejte vlastní popisek

Nao 28/2008 - 82

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce R. S., proti žalovanému Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Opavě, se sídlem Praskova 11, Opava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 8. 2005, č. j. O-40/283/2005/31, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 6. 2007, č. j. 22 Ca 295/2005 - 30, o námitce podjatosti vznesené vůči soudkyni Krajského soudu v Ostravě JUDr. Monice Javorové

takto:

Soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Monika Javorová není vyloučena z projednávání a rozhodování v právní věci vedené Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 22 Ca 295/2005.

Odůvodnění:

Žalobce podáním ze dne 18. 1. 2008 žádal o vyloučení JUDr. Moniky Javorové z rozhodování v jeho věci, neboť má za to, že rozhoduje zaujatě, a dále proto, že je zapsána do tzv. seznamu zemských škůdců. Usnesením ze dne 11. 3. 2008, č. j. 22 Ca 295/2005 - 74 vyzval Krajský soud v Ostravě žalobce, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy odstranil vady svého podání tím, že uvede, zda vznáší námitku podjatosti vůči JUDr. Monice Javorové, případně dalším soudcům, nebo zda podal kasační stížnost proti usnesení č. j. 22 Ca 295/2005 - 58 ze dne 11. 12. 2007, kterým byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení advokáta a bylo nevyhověno jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků. Dále byl uvedenou výzvou žalobce vyzván, aby uvedl konkrétní okolnosti svědčící o podjatosti JUDr. Moniky Javorové a byl poučen, že neodstraní-li takto vady svého podání ze dne 18. 1. 2008 bude toto odmítnuto. Na tuto výzvu žalobce reagoval podáním ze dne 13. 4. 2008, ve kterém uvedl, že namítá podjatost soudce i soudu, neboť jsou poškozována jeho práva a není zajištěna rovnost stran. Soudkyně JUDr. Monika Javorová se vyjádřila tak, že nemá k věci ani účastníkům osobní vztah, cítí se být nepodjatá a není jí nic známo o tzv. seznamu zemských škůdců. Krajský soud v Ostravě věc předložil Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí (§ 8 odst. 5 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud neshledal důvod pro vyloučení soudkyně JUDr. Moniky Javorové z projednávání a rozhodování dané věci.

Podle ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce přitom nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Za poměr k věci se považuje přímý zájem soudce na projednávané věci, zejména zájem na jejím výsledku. Vyloučen by byl také soudce, který by získal o věci poznatky jiným způsobem než dokazováním při jednání. Pochybnosti o nepodjatosti soudce pro jeho poměr k účastníkům či jejich zástupcům - kromě vztahů příbuzenských a obdobných vztahů - mohou vzniknout i tehdy, je-li soudcův vztah k účastníkům, případně zástupcům, přátelský či naopak zjevně nepřátelský. V projednávané věci však žádný z těchto důvodů není dán. Jmenovaní soudci se rovněž nepodíleli na projednávání nebo rozhodování věci u žalovaného správního orgánu ani v předchozím soudním řízení.

Jestliže žalobce ve svém podání uvedl, že důvodem pro vyloučení JUDr. Javorové by měl být její zápis v „seznamu zemských škůdců“, Nejvyšší správní soud takovou námitku považuje za zcela nesmyslnou. Nejvyššímu správnímu soudu není známo, že by takový „seznam“ existoval, i kdyby však tomu tak bylo, postrádala by taková skutečnost jakoukoli souvislost s poměrem soudkyně k věci nebo k účastníkům. Uvedená námitka má spíše charakter osobní urážky soudkyně.

Obecnými námitkami týkajícími se údajného poškozování práv žalobce v řízení není třeba se blíže zabývat, neboť směřují k okolnostem spočívajícím v postupu soudkyně v řízení o projednávané věci, které jsou v § 8 odst. 1 s. ř. s. výslovně uvedeny jako okolnosti, které nemohou být důvodem k vyloučení.

Nejvyšší správní soud proto rozhodl, že soudkyně JUDr. Monika Javorová není vyloučena z projednávání a rozhodování v právní věci vedené pod sp. zn. 22 Ca 295/2005 a může tedy činit úkony dle § 108 odst. 1 s. ř. s. ve věci kasační stížnosti podané žalobcem proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 6. 2007, č. j. 22 Ca 295/2005 - 30.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. května 2008

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru