Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 259/2017 - 41Usnesení NSS ze dne 17.08.2017

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

Nao 259/2017 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: A. H., zast. JUDr. Boženou Zmátlovou, advokátkou se sídlem Dvořákova 1927/5, Jihlava, proti žalovanému: Krajský úřad kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 2. 2017, č. j. KUJI 15 824/2017, sp. zn. OUP 11/2017 DI-2, vedené Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. 50 A 38/2017, v řízení o námitce podjatosti vznesené žalobcem proti soudkyním Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Věře Balejové, Mgr. Heleně Nutilové a Mgr. Kateřině Bednaříkové,

takto:

Soudkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Věra Balejová, Mgr. Helena Nutilová a Mgr. Kateřina Bednaříková nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 50 A 38/2017.

Odůvodnění:

[1] Žalobou ze dne 11. 4. 2017 se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 2. 2017, č. j. KUJI 15 824/2017, sp. zn. OUP 11/2017 DI-2, kterým bylo změněno zákonné ustanovení v odůvodnění rozhodnutí Městského úřadu Pelhřimov ze dne 2. 11. 2016, č. j. OV/1212/2014-23, a ostatní části rozhodnutí byly potvrzeny. Tímto rozhodnutím nebylo nařízeno vlastníkovi stavby provést odstranění stavby: stavební úpravy v objektu č. p. X provedené v rámci záměru – Stavební úpravy – vybudování nového krovu se zastřešením včetně souvisejícího statického zajištění v objektu č. p. X v P. – na pozemku pozemková parcela parc. č. X v k. ú. P.

[2] Přípisem ze dne 4. 7. 2017, č. j. 50 A 38/2017 – 26, Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“) poučil žalobce, že věc v souladu s rozvrhem práce pro rok 2017 projedná a rozhodne senát složený z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň Mgr. Heleny Nutilové a Mgr. Kateřiny Bednaříkové a v případě jejich nepřítomnosti je zastupují soudci JUDr. Marie Trnková a JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D.

[3] V přípisu ze dne 17. 7. 2017 vznesl žalobce námitku podjatosti soudkyň JUDr. Věry Balejové, Mgr. Heleny Nutilové a Mgr. Kateřiny Bednaříkové. Uvádí, že ztratil důvěru vůči rozhodujícím soudkyním a má pochybnosti o jejich nezaujatém vztahu k věci. Senát ve stejném složení rozhodoval již v jiné jeho věci vedené pod sp. zn. 10 A 133/2015, kde dalším účastníkem řízení byl žalobcův otec. V dané věci nejdříve vyslovil souhlas s tím, aby bylo rozhodnuto bez nařízení jednání. Následně však, když nebylo rozhodnuto ani po 2 letech, sdělil krajskému soudu, že chce být během jednání přítomen a žádá, aby jednání bylo nařízeno. Krajský soud nevzal na zřetel nejen tuto procesní žádost, ale také neobjektivně zhodnotil věc samu. Žalobce následně zjistil, že krajský soud chybně posoudil i dokumentaci, kterou si údajně vyžádal (otázkou je, jakou

dokumentaci vlastně zkoumal). S ohledem na nyní zjištěné podstatné nové skutečnosti proto zvažuje i obnovu řízení v dané věci.

[4] Soudkyně senátu 50 A správního úseku krajského soudu JUDr. Věra Balejová, Mgr. Helena Nutilová a Mgr. Kateřina Bednaříková se k podané námitce vyjádřily shodně tak, že se necítí být ve věci sp. zn. 50 A 38/2017 podjatými, neboť nemají žádný osobní vztah k žalobci ani k věci. Okolnost, že rozhodovaly některé z žalob, které žalobce uplatnil u krajského soudu a v řízení nebyl úspěšný, ještě neznamená, že jsou vyloučeny z projednání jeho věci. JUDr. Balejová a Mgr. Nutilová uvedly, že žalobce nebyl v daných věcech úspěšný ani v kasačním řízení. S těmito vyjádřeními byla věc předložena k rozhodnutí podle § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), Nejvyššímu správnímu soudu.

[5] Při posouzení důvodnosti námitky podjatosti vycházel Nejvyšší správní soud z § 8 odst. 1 „s. ř. s.“ podle kterého jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

[6] Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Tak, jak zákon tuto příslušnost stanovil, je tato zásadně dána a postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Soudce lze z projednávání a rozhodování přidělené věci vyloučit pouze výjimečně a z opravdu závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě.

[7] Z námitky podjatosti vyplývá, že žalobce spatřuje podjatost soudkyň krajského soudu v jejich rozhodovací činnosti v jiné věci, v níž byl účastníkem řízení. Ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. však výslovně stanoví, že důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v jeho rozhodování v jiných věcech. Podíl soudce na rozhodování v „předchozím soudním řízení“ ve smyslu § 8 odst. 1 s. ř. s., který zakládá důvod pro jeho vyloučení, se musí týkat rozhodování ve stejné věci u soudu nižšího stupně; „předchozím soudním řízením“ není řízení v jiné soudní věci, byť by se i týkala týchž účastníků. Tento závěr vyplývá i z konzistentní judikatury Nejvyššího správního soudu v obdobných věcech (viz k tomu např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2003, č. j. Nao 2/2003 – 18, č. 53/2004 Sb. NSS).

[8] Z výše uvedených důvodů neshledal Nejvyšší správní soud důvodnou námitku podjatosti soudkyň JUDr. Věry Balejové, Mgr. Heleny Nutilové a Mgr. Kateřiny Bednaříkové a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. srpna 2017

JUDr. Barbara Pořízková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru