Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 25/2011 - 65Usnesení NSS ze dne 12.04.2011

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

Nao 25/2011 - 65

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobců: 1) M. H., 2) Mgr. M. I., proti žalovanému Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 6. 2008, sp. zn. S-MHMP 285960/2008/OST/Cs/Lo, o námitce podjatosti,

takto:

Soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Karla Cháberová, JUDr. Naděžda Treschlová a JUDr. Dana Černá nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 6 Ca 281/2008.

Odůvodnění:

Podáním z 2. 3. 2011 vznesli žalobci námitku podjatosti „proti soudu ve věci sp. zn. 6 Ca 281/2008“.

Důvodem námitky bylo, že městský soud nařídil na 3. 3. 2011 ústní jednání, přičemž neakceptoval omluvu žalobců z účasti na tomto jednání a jejich žádost o odročení a přípisem z 28. 2. 2011 sdělil, že jednání proběhne i bez jejich účasti. Jako další důvod žalobci uvedli, že jim dosud soud neodpověděl na návrh na sloučení jejich žalob.

O námitce podjatosti soudkyň uvedených ve výroku již Nejvyšší správní soud rozhodoval; v usnesení z 15. 10. 2010, čj. Nao 80/2010-46, dospěl k závěru, že není dán žádný důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

V nově podané námitce žalobci neuvedli žádnou skutečnost, která by mohla mít vliv na závěr vyslovený v citovaném usnesení. Soud již tehdy vysvětlil, že důvody pro vyslovení podjatosti soudce jsou vymezeny v § 8 odst. 1 s. ř. s. a procesní postup soudu mezi ně rozhodně nepatří. Záměr soudu provést ústní jednání v nepřítomnosti žalobců či nespojení řízení o jimi podaných žalobách (což ostatně žalobci namítali již dříve) proto nemůže být bez dalšího zkoumán jako důvod podjatosti.

Rovněž členky příslušného senátu ve vyjádření k nové námitce podjatosti uvedly shodně se svým předchozím vyjádřením, že se necítí být podjaté.

Nejvyšší správní soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Žalobcům důrazně připomíná, že pokud by v budoucnu hodlali podávat další námitky údajné podjatosti, v nichž by pouze brojili proti postupu soudu v projednávané věci, docílili by pouze vlastními kroky zaviněných průtahů v řízení. Proti případným procesním pochybením soudu lze brojit příslušným mimořádným opravných prostředkem, jímž je kasační stížnost, a to za podmínek stanovených v § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 12. dubna 2011

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru