Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 25/2007 - 21Usnesení NSS ze dne 28.03.2007

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

Nao 25/2007 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: B. V., proti žalovanému: Městský úřad Čáslav, se sídlem nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav, v řízení o návrhu žalobce na obnovu řízení ukončeného usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2005, č. j. 44 Ca 62/2004 - 44, o námitce podjatosti žalobce proti soudcům Krajského soudu v Praze,

takto:

Soudkyně Krajského soudu v Praze Olga Stránská, JUDr. Dalila Marečková a JUDr. Eva Havlová nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí v řízení o návrhu žalobce na obnovu řízení ukončeného usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2005, č. j. 44 Ca 62/2004 - 44.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 27. 11. 2006 návrh dle § 111 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), na provedení obnovy řízení ukončeného usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2005, č. j. 44 Ca 62/2004 - 44. V tomto návrhu současně uvedl, že ve věci je dána podjatost všech soudců Krajského soudu v Praze. Usnesením ze dne 1. 12. 2006 byl žalobce vyzván, aby tuto nekonkrétní námitku upřesnil o nezbytné údaje (konkretizace řízení, důvodů podjatosti a data, kdy se o podjatosti dozvěděl). Námitka nebyla na výzvu soudu upřesněna. Po rozhodnutí ve věci žalobce v kasační stížnosti opakuje, že ve věci rozhodoval podjatý soudce, který (citace) „svoji podjatost a patologickou nenávist zamlčel“. Blíže se ovšem k důvodům a dalším okolnostem údajné podjatosti nevyjádřil. Námitka podjatosti byla poté Krajským soudem v Praze předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí.

Podle ustanovení § 8 odst. 5 s. ř. s. je o námitce podjatosti věcně příslušný rozhodnout Nejvyšší správní soud. Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsousoudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Podle odst. 5 téhož ustanovení může účastník nebo osoba zúčastněná

č. j. Nao 25/2007 - 22

na řízení namítnout podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce. Námitku musí uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděl; zjistí-li důvod podjatosti při jednání, musí ji uplatnit při tomto jednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka musí být zdůvodněna a musí být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována.

Nutno především uvést, že v daném případě žalobce na výzvu soudu k upřesnění námitky podjatosti nereagoval a tuto nekonkretizoval, ani co do důvodů, ani co do konkrétních osob. Vzhledem k okolnosti, že zákon požaduje, aby námitka podjatosti byla odůvodněná a aby žalobce současně uvedl konkrétní skutečnosti, ze kterých podjatost dovozuje, uvádí Nejvyšší správní soud, že z obecných a zcela nekonkrétních tvrzení, která namítá žalobce, nelze dovodit podjatost výše jmenovaných soudců. Žalobce ve svém podání ani neuvedl, u kterých konkrétních osob se podjatosti dovolává, uvádí pouze všeobecný odkaz na všechny soudce Krajského soudu v Praze. Podle § 8 odst. 5 s. ř. s. přitom námitka musí být zdůvodněna a musí být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována, což podaná námitka nesplňuje.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud neshledal vznesenou námitku podjatosti soudců Olgy Stránské, JUDr. Dalily Marečkové a JUDr. Evy Havlové za důvodnou, což vyjádřil ve výroku tohoto usnesení (§ 8 odst. 5 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. března 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru