Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 25/2004 - 121Usnesení NSS ze dne 19.10.2004

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení, Křížova 25, Praha 5
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek


čj. Nao 25/2004 - 122

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce S. M., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o návrhu ze dne 20. 2. 2003, jímž se žalobce domáhá doručení rozhodnutí žalované, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Cad 40/2003, o námitce podjatosti soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Květoslavy Tušlové,

takto:

Soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Květoslava Tušlová není v y l o u č e na z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Cad 40/2003.

Odůvodnění:

Žalobce v kasační stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 2. 2004, čj. 17 Cad 40/2003 - 51, doručené Krajskému soudu v Ostravě dne 8. 3. 2004, uplatnil námitku podjatosti soudkyně tohoto soudu JUDr. Květoslavy Tušlové, kterou odůvodnil tvrzením, že tato soudkyně nevyřídila v souzené věci návrh na vydání předběžného opatření a návrh na odkladný účinek žaloby a dále proto, že rozhodla o ustanovení opatrovnice žalobci pro toto řízení. Poté, co byla stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti proti uvedenému usnesení Krajského soudu v Ostravě ustanovena zástupkyní advokátka, vyzval ji soud prvního stupně k tomu, aby specifikovala, zda námitku podjatosti opravdu vznáší a v čem spatřuje její důvody a jakými konkrétními údaji a důkazy je dokládá. V přípise doručeném Krajskému soudu v Ostravě dne 15. 4. 2004 zástupkyně žalobce doplnila, že důvod vyloučení jmenované soudkyně spočívá v jejím rozhodování v dalších žalobcových věcech vedených u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Ca 411/96 a 17 Ca 146/97. Kromě toho zástupkyně žalobce uvedla, že z projednávání a rozhodnutí uvedené věci jsou vyloučeni rovněž soudci téhož soudu Mgr. Zdeňka Skotnicová, JUDr. Bohuslava Drahošová, JUDr. Jana Záviská, JUDr. Miroslava Ježoviczová, JUDr. Gertruda Siejová a JUDr. Erich Jaroš. Podjatost těchto soudců byla spatřována v tom, že uvedení soudci jednali v ostatních žalobcových věcech vedených u Krajského soudu v Ostravě a tato řízení nebyla dosud skončena.

K návrhu na vyloučení se vyjádřila soudkyně JUDr. Květoslava Tušlová s tím, že se necítí být vyloučena z projednávání žalobcovy věci, jež jí byla přidělena na základě rozvrhu práce. Soudkyně uvedla, že nemá žádný vztah k věci, k účastníkům řízení ani k jejich zástupcům a nejsou jí známy žádné skutečnosti, pro něž by byla vyloučena z rozhodování dané věci. Obdobně se vyjádřily i soudkyně JUDr. Jana Záviská, JUDr. Bohuslava Drahošová, JUDr. Miroslava Ježoviczová a JUDr. Gertruda Siejová. Poté byla věc předložena k rozhodnutí o námitce podjatosti Nejvyššímu správnímu soudu s tím, že soudci Mgr. Zdeňka Skotnicová a JUDr. Erich Jaroš jsou již ve starobním důchodu.

Podle ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli

čj. Nao 25/2004 - 121

na projednávání nebo rozhodování věci u právního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Podjatost soudce zasahuje do principu nezávislosti soudce. Institut soudce vychází z premisy nezaujatosti a nestrannosti a jako takový tvoří pilíř demokratické společnosti. Proto vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí věci postupem podle § 8 odst. 1 s. ř. s. lze jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů.

Žalobce spatřuje důvod podjatosti JUDr. Květoslavy Tušlové v jejím rozhodnutí o ustanovení opatrovnice žalobci pro řízení ve věci sp. zn. 17 Cad 40/2003 a v tom, že tato soudkyně dosud nerozhodla o vydání předběžného opatření v žalobcových věcech vedených u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Cad 40/2003, 17 Ca 411/96 a 17 Ca 146/97. Nejvyšší správní soud konstatuje, že tyto důvody nemohou založit podjatost soudce, neboť podíl soudce na rozhodování v „předchozím soudním řízení“ ve smyslu § 8 odst. 1 s. ř. s., zakládající důvod pro jeho vyloučení, se týká rozhodování ve stejné věci u soudu nižšího stupně; „předchozím soudním řízením“ není řízení v jiné soudní věci, byť by se i týkala týchž účastníků. Námitkou žalobce, že soudkyně JUDr. Květoslava Tušlová je podjatá, neboť rozhodla o ustanovení opatrovnice žalobci, se Nejvyšší správní soud zabýval i v rozhodnutí o kasační stížnosti směřující proti usnesení o ustanovení opatrovnice, jež je vedena u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 3 Ads 39/2004 a tato námitka nebyla shledána důvodnou.

Nejvyšší správní soud dále konstatuje, že k námitce podjatosti soudců Krajského soudu v Ostravě Mgr. Zdeňky Skotnicové, JUDr. Bohuslavy Drahošové, JUDr. Jany Záviské, JUDr. Miroslavy Ježoviczové, JUDr. Gertrudy Siejové a JUDr. Ericha Jaroše z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Cad 40/2003, kterou stěžovatel uplatnil v doplnění námitky podjatosti JUDr. Květoslavy Tušlové ze dne 15. 4. 2004, nemohl přihlédnout, neboť tito soudci nebyli na základě rozvrhu práce přiděleni k projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.17 Cad 40/2003 a proto nemohlo být ani rozhodováno o tom, zda jsou uvedení soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí této věci. Pokud má žalobce za to, že uvedení soudci jsou vyloučení z projednávání a rozhodnutí věcí, které citoval v podání ze dne 15. 4. 2004 na č. l. 77, je zapotřebí, aby uplatnil námitku podjatosti těchto soudců v rámci příslušných řízení.

Vzhledem k tomu, že u soudkyně JUDr. Květoslavy Tušlové nebyl prokázán žádný vztah k věci ani k účastníkům, návrh na její vyloučení z projednávání a rozhodování věci vedené u Krajského soudu pod sp. zn. 17 Cad 40/2003 nebyl shledán důvodným.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. října 2004

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru