Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 246/2016 - 68Usnesení NSS ze dne 12.10.2016

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

Nao 246/2016 - 68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce Z. K., zastoupeného společností Ariadna, s. r. o., se sídlem Praha 3, Bořivojova 21, proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 31, v řízení o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 6. 2014, č. j. 15937/14/5000-14307-711307, o námitce podjatosti vznesené žalobcem vůči soudcům Krajského soudu v Brně zařazených do senátu 29 Af ,

takto:

Předsedkyně senátu JUDr. Zuzana Bystřická a soudci Mgr. Petr Pospíšil a JUDr. Faisal Husseini nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 29 Af 60/2014.

Odůvodnění:

Žalobou podanou dne 18. 8. 2014 se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 6. 2014, č. j. 15937/14/5000-14307-711307, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a byla potvrzena rozhodnutí Finančního úřadu pro Zlínský kraj, územní pracoviště v Otrokovicích, ze dne 19. 6. 2013, č. j. 942348/13/3306-05701-704609, č. j. 942349/13/3306-05701-704609, č. j. 942350/13/3306-05701-704609, č. j. 942351/13/3306-05701-704609.

Při jednání soudu dne 20. 9. 2016 vznesl zástupce žalobce námitku podjatosti, kdy uvedl, že má pochybnosti o nepodjatosti členů senátu a předsedkyně senátu a odkazuje na předchozí jednání (ve věci pod sp. zn. 29 Af 57/2014). Při jednání soudu v předcházející věci (sp. zn. 29 Af 57/2014) učinil zástupce žalobce prohlášení, které je dle obsahu možno považovat za námitku podjatosti vznesenou vůči soudcům senátu Krajského soudu v Brně, jemuž byla věc podle rozvrhu práce přidělena k projednání a rozhodnutí. Zástupce žalobce doslova uvedl: „Vzhledem k tomu, že bohužel tedy soud nerozhodoval podle ústavy, zcela objektivně, nestranně, má se za to, že soud všechny chyby, které udělal správce daně, rozpory mezi výpověďmi, to, že není nikde řádné hodnocení, že toto soud nevzal v úvahu, tak si myslíme, že nemůže jít o spravedlivé rozhodování. Stejně tak jako platí, že daňový subjekt neprokázal, takže tady se dává za pravdu někomu, kdo od počátku lže, kdo tvrdí, jako aby to vypadalo vůči soudu, tedy si myslíme, že bohužel soud je podjatý.“

K tomu soudci Krajského soudu v Brně zařazení do senátu 29 Af v nyní posuzované věci shodně uvedli, že nemají žádný vztah k věci, k účastníkům řízení či k jejich zástupcům, důvody uváděné žalobcem pak mají svůj původ v rozhodnutí tohoto senátu ve věci vedené pod sp. zn. 29 Af 56/2014, v níž byla žaloba zamítnuta. Tato skutečnost však podle ustanovení § 8 odst. 1 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) důvod pro vyloučení soudce nezavdává.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

V projednávané věci žalobce netvrdí, že by měli soudci příslušného senátu Krajského soudu v Brně vztah k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům, jmenovaní se také prokazatelně nepodíleli na rozhodování věci u správního orgánu, vyloučena je z povahy věci rovněž jejich účast v předchozím soudním řízení (krajský soud rozhoduje o žalobě v prvním stupni). Námitky žalobce jsou podle svého obsahu zjevně podmíněny postupem a rozhodnutím soudců příslušného senátu v jiné věci a jako takové důvodem k vyloučení těchto soudců z projednávání a rozhodnutí této věci být nemohou. Nejvyšší správní soud proto rozhodl, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 12. října 2016

Mgr. Radovan Havelec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru