Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 24/2003 - 50Usnesení NSS ze dne 10.06.2003

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 24/2003 - 50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar

Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Antonína Koukala v právní věci žalobce J. Ř.

ml., zastoupeného JUDr. Jiřím Pánkem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Lannova

63, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem Prokišova č. 5,

České Budějovice, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 11. 2002 čj. 3667/110/2002,

čj. 3668/110/2002, čj. 3669/110/2002, čj. 3670/110/2002, k žalobcově námitce podjatosti

soudce,

takto:

Předseda senátu Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Jan Tomáš není vyloučen z projednávání a rozhodnutí této věci.

Odůvodnění:

V řízení o přezkum rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 11. 2002, shora uvedených jednacích čísel, jimiž byla zamítnuta odvolání žalobce proti rozhodnutím Finančního úřadu v Táboře ze dne 16. 1. 2002 č. 1020000028, čj. 4167/02/110917/3220, č. 1020000027, čj. 4152/02/110917/3220, č. 1020000026, čj. 4167/02/110917/3220 a. 1020000025, čj. 4094/02/110917/3220, kterými byla dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob za rok

2000 ve výši 55 103 Kč, za rok ve výši 43 470 Kč, za rok 1998 ve výši 65 040 Kč a za rok 1997 ve výši 32 436 Kč, podal žalobce dne 2. 5. 2003 žádost o odročení jednání (nařízeného soudem na den 14. 5. 2003) a současně navrhl přerušení řízení do pravomocného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasačních stížnostech ve věcech vedených u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 Ca 24/2003, 10 Ca 25/2003, 10 Ca 26/2003 a 10 Ca 27/2003.

Krajský soud v Českých Budějovicích o návrhu nerozhodl a ve věci dne 14. 5. 2003 jednal. Zástupce žalobce při tomto jednání po poučení soudu ve smyslu § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb. (o soudním řádu správním – dále jen s. ř. s.) vznesl námitku podjatosti předsedy

senátu JUDr. Jana Tomáše, kterou odůvodnil tím, že jmenovaný soudce nevyhověl žádosti právního zástupce žalobce o odročení jednání a o přerušení řízení do skončení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti podané společníky žalobce ve skutkově souvisejících věcech proti rozsudkům Krajského soudu v Českých Budějovicích výše již uvedených spisových značek. Námitku podjatosti vůči dalším dvěma členkám senátu námitku nevznesl. Při jednání přítomná zástupkyně žalovaného se k vznesené námitce podjatosti nevyjádřila.

Předseda senátu Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Jan Tomáš v předkládací zprávě Nejvyššímu správnímu soudu uvedl, že žádosti žalobce o odročení jednání a o přerušení řízení nebylo vyhověno, neboť pro takový postup nebyl žádný důvod. Ve věci společníků žalobce bylo rozhodnuto v souladu s platnou právní úpravou. Jinak uvedl, že se necítí podjatý k projednání a rozhodnutí této věci.

Podle ust. § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Podle odst. 5 téhož ustanovení může účastník nebo osoba zúčastněná na řízení namítnout podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce. Námitku musí uplatnit do 1 týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděla; zjistí-li důvod podjatosti při jednání, musí ji uplatnit při tomto jednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka musí být zdůvodněna a musí být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je

dovozována. O vyloučení soudce rozhodne usnesením po jeho vyjádření Nejvyšší správní soud, je-li namítána podjatost soudní osoby, tlumočníka nebo znalce, rozhodne o ní senát po jejich vyjádření.

Předpokladem pro zajištění záruky správného a spravedlivého rozhodnutí je, aby v řízení jednal a rozhodoval soudce nepodjatý, který není v žádném osobním stavu k účastníkům a k jejich zástupcům a který není nikterak zainteresován na výsledku řízení. Proto důvodem vyloučení soudce je soudcův poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům a zákon dále vylučuje soudce, který věc již projednával a nebo o ní rozhodoval v jiném stupni, v předchozím soudním řízení nebo v řízení u správního orgánu. Poměr k věci vyplývá především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci; tak je tomu v případě kdyby byl sám účastníkem řízení, nebo v případě že by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen na svých právech (např. kdyby jinak mohl být vedlejším účastníkem). Vyloučen je také soudce, který získal o věci poznatky jiným způsobem než z dokazování při řízení (např. jako svědek vnímal skutečnosti, které jsou předmětem dokazovaní). Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům může být také založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, např. vztahem přátelským či naopak zjevně nepřátelským. Zákon vylučuje, aby důvodem pochybnosti o soudcově nepodjatosti mohly být okolnosti, které spočívají buď v jeho postupu v řízení

v projednávané věci, nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. V postupu soudce při projednávání konkrétní věci se totiž projevuje samotný výkon soudnictví a tyto okolnosti samy o sobě nemohou být důvodem k pochybnosti o nepodjatosti soudce.

V projednávané věci žalobce jako důvod podjatosti předsedy senátu JUDr. Jana Tomáše uvedl pouze skutečnost, že uvedený soudce nevyhověl jeho žádosti o odročení jednání a o přerušení řízení z důvodu vyčkání rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti

podané společníky žalobce. Jde tedy o důvod pochybnosti o soudcově nepodjatosti spočívající v jeho postupu v řízení v projednávané věci a zřejmě i v postupu ve věcech žalobcových společníků. Takové okolnosti však nemohou být důvodem k vyloučení soudce ve smyslu § 8 odst. 1 poslední věty s. ř. s. Jiné okolnosti, které by byly důvodem k pochybnostem o podjatosti uvedeného soudce žalobce ani žalovaný nenamítá a sám soudce ve svém vyjádření v předkládací zprávě uvádí, že mu takové okolnosti známy nejsou a podjat se být necítí.

Nejvyšší správní soud proto neshledal námitku podjatosti předsedy senátu JUDr. Jana Tomáše důvodnou, což vyjádřil ve výroku tohoto usnesení (§ 8 odst. 5 s. ř. s.).

Ve věci bude proto dále rozhodovat senát za předsednictví JUDr. Jana Tomáše.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. 6. 2003

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru