Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 23/2009 - 31Usnesení NSS ze dne 28.05.2009

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

Nao 23/2009 - 31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: nezl. A.-Z. B., zast. zákonným zástupcem B. B., zast. Mgr. Anetou Bendovou, advokátkou se sídlem Hradec Králové, S. K. Neumanna 725, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 11. 2008, čj. OAM-813/VL-01-K01-2008, o vyloučení soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové, JUDr. Ivony Šubrtové, z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 32 Az 52/2008,

takto:

Samosoudkyně JUDr. Ivona Šubrtová není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 32 Az 52/2008.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným rozhodnutím žalovaného nebyla žalobci k jeho žádosti udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Toto rozhodnutí napadl žalobce žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové. Poté, co krajský soud ustanovil žalobci na žádost jeho zákonného zástupce advokátku, jakož i tlumočníka z jazyka kazašského a na základě přípisu zákonného zástupce žalobce ze dne 3. 3. 2009 nařídil na 9. 4. 2009 jednání, vznesl zákonný zástupce žalobce při tomto jednání námitku podjatosti osoby soudce. Přítomná samosoudkyně podle něj rozhodovala v žádostech o azyl jiných státních příslušníků Kazachstánu, přičemž vždy byla jejich žaloba proti rozhodnutím správního orgánu zamítnuta. Zákonný zástupce žalobce se proto domnívá, že soudkyně rozhoduje o kazašských žadatelích o azyl bez zřetele na konkrétní osobu jako o příslušnících celé skupiny a že jsou tak porušována práva žadatelů o mezinárodní ochranu, což očekává i v případě svého syna. Zákonný zástupce žalobce se proto domnívá, že žaloba by byla nesprávně posouzena s ohledem na vznesenou námitku podjatosti soudce. Stejnou námitku vznesli či vznesou i ostatní rodinní příslušníci žalobce (otec, matka a nezl. bratr a sestra). Vůči dalším soudcům Krajského soudu v Hradci Králové zákonný zástupce žalobce námitku podjatosti nevznáší, tato se týká pouze samosoudkyně JUDr. Ivony Šubrtové.

Nejvyšší správní soud námitce podjatosti nepřisvědčil. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Námitka zákonného zástupce žalobce je zdůvodněna tím, že dle jeho názoru podjatá samosoudkyně již v minulosti opakovaně zamítla žaloby proti rozhodnutím žalovaného podané státními příslušníky Kazašské republiky. Uváděnou skutečnost je však třeba posoudit právě jako „okolnost, která spočívá v rozhodování soudce v jiných věcech“ ve smyslu citovaného ustanovení soudního řádu správního, tedy jako okolnost, která „není důvodem k vyloučení soudce“.

Jakýkoli poměr k dané konkrétní věci, účastníkům či jejich zástupcům, který by případně mohl odůvodňovat pochybnost o nepodjatosti soudkyně JUDr. Šubrtové, zákonný zástupce žalobce neuvedl. Je proto na místě uzavřít, že důvod k vyloučení samosoudkyně JUDr. Ivony Šubrtové není v daném případě dán. Nejvyšší správní soud proto rozhodl, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 28. května 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru