Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 22/2004 - 130Usnesení NSS ze dne 27.08.2004

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníStatutární město Liberec
VěcŠkolství a věda

přidejte vlastní popisek

Nao 22/2004 - 130

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně nezl. M. D., proti žalovanému Statutárnímu městu Liberec, o vyloučení soudců z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec pod sp. zn. 59 Ca 98/2004,

takto:

Soudci Mgr. Hana Burešová, Mgr. Daniela Zemanová, Mgr. Hana Ptáčková a Mgr. Karel Kostelecký Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod spisovou značkou 59 Ca 98/2004.

Odůvodnění:

Žalovaný v řízení o přezkoumání jeho usnesení ze dne 29. 6. 2004, jímž byla schválena zastupitelstvem města změna názvu a sídla mateřské školy „Jablíčko“, uplatnil námitku podjatosti vůči soudcům Mgr. Haně Burešové, Mgr. Daniele Zemanové, Mgr. Haně Ptáčkové a Mgr. Karlu Kosteleckému s tím, že sice ze žaloby nevyplývá, kým byla vypracována, ale z její dikce, stylu, úpravy a argumentace je zcela jednoznačně patrno, že její autorkou nemůže být nikdo jiný než JUDr. A. M., soudkyně Krajského soudu v Ústí n. L. -pobočka Liberec. Tento závěr potvrdilo i jednání dne 14. 7. 2004, kde tato soudkyně vystupovala z pozice právní poradkyně občanského sdružení rodičů a přátel mateřské školy, jehož je členkou. Pro potvrzení svého názoru poukázal žalovaný na věc vedenou u Krajského soudu v Ústí n.L. - pobočka Liberec pod sp. zn. 59 Ca 34/2004, kde je známo, že autorkou žaloby je JUDr. A. M. a pouhým porovnáním žalob je možno dospět k závěru totožnosti autorství. Tím došlo k narušení objektivity soudu a žalovaný má důvodné pochybnosti se domnívat, že soudci budou o žalobě zpracované jejich kolegyní rozhodovat zcela nepodjatě. Proto navrhl, aby ve smyslu § 8 odst. 1 s. ř. s. byli jmenovaní soudci z projednávání a rozhodování předmětné věci vyloučeni.

Mgr. Hana Burešová se k věci vyjádřila tak, že se považuje za vyloučenou, protože jako místopředsedkyně Krajského soudu v Ústí n.L. – pobočka Liberec pověřená vedením pobočky se vyjadřovala na žádost ministra spravedlnosti ke stížnosti na JUDr. A. M. a odkázala na obsah tohoto vyjádření, vyslovený názor a argumenty.

Soudkyně Mgr. Daniela Zemanová se k věci vyjádřila tak, že jí nejsou známy žádné skutečnosti, které by ovlivňovaly její poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům. Necítí se být podjatá z důvodu, že se ve věci angažuje JUDr. A. M., která je soudkyní na stejném pracovišti.

Soudkyně Mg. Hana Ptáčková se k věci vyjádřila tak, že jí nejsou známy žádné skutečnosti, které by ovlivňovaly její poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům. Nemá žádné poznatky o tom, že se ve věci angažuje JUDr. A. M., s touto soudkyní se nestýká a o věci s ní nehovořila. Necítí se být ve věci podjatá.

Mgr. Karel Kostelecký se k věci vyjádřil tak, že nebyl osobně nikým spolehlivě informován, kdo formuloval žalobu. Kolegyně JUDr. A. M. se na něj v předmětné věci nikdy neobracela a ani nikterak jinak neintervenovala. Žaloba obsahuje fráze i úpravu u takových úkonů obvyklé. V tomto směru je proto lhostejné z pohledu § 8 s. ř. s., kdo písemné vyhotovení žaloby formuloval. Není z projednávání věci vyloučen, protože k věci či osobám nemá vztah předvídaný v citovaném ustanovení.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věcí, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům, je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou rovněž soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

V projednávané věci Nejvyšší správní soud nezjistil žádný z důvodů podjatosti, jak je vymezen v citovaném ustanovení. Důvod uvedený žalovaným, tj. jeho domněnka, že projednávanou žalobu měla zpracovat soudkyně Krajského soudu v Ústí n.L.- pobočka Liberec, nemůže představovat okolnost, jež by vedla k vyloučení soudců a není způsobilý založit úvahy o pochybnostech o nepodjatosti soudců. Podjatost soudce zasahuje do principu jeho nezávislosti, neboť nestrannost soudce tento princip předpokládá. Samotný pojem soudce totiž s sebou nese atribut nezaujatosti a nestrannosti a bez toho, že by se nepředpokládal, nebylo by důvodu ani pro konstituování soudní moci jako jednoho z pilířů demokratické společnosti. Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Postup, kterým je věc odnímána soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vzhledem k tomu lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Žalovaným tvrzený důvod není tohoto charakteru a pochybnost o nepodjatosti označených soudců, jež mají rozhodovat v dané věci, nelze dovodit, a to ani u soudkyně Mgr. Hany Burešové, která se sama považuje za vyloučenou, a o jejich podjatosti pak nesvědčí ani jiná skutečnost obsažená ve spise.

Ze všech těchto důvodů pak Nejvyšší správní soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. 8. 2004

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru