Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 2/2007 - 126Usnesení NSS ze dne 25.04.2007

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Českých Budějovicích
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

Nao 2/2007 - 126

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce Ing. M. V., proti žalovanému Finančnímu ředitelství České Budějovice, se sídlem Mánesova 3a, České Budějovice, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 7. 2006, č. j. 4639/110/2006, o námitce podjatosti žalobce proti soudcům Krajského soudu v Českých Budějovicích,

takto:

Soudci Krajského soudu v Českých Budějovicích, JUDr. Jan Tomáš a JUDr. Věra Balejová, nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené pod sp. zn. 10 Ca 178/2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 13. 10. 2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích žalobu proti rozhodnutí Finančního ředitelství České Budějovice ze dne 19. 7. 2006, č. j. 4639/110/2006. Následně dne 28. 12. 2006 vznesl námitku podjatosti vůči soudcům Krajského soudu v Českých Budějovicích, JUDr. Janu Tomášovi a JUDr. Věře Balejové. Uplatněnou námitku zdůvodnil tím, že uvedení soudci rozhodovali v jiné žalobcově věci (vedené pod sp. zn. 10 Ca 154/2006), ve které byla žaloba odmítnuta. Žalobce vyjadřuje s jejich tehdejším postupem zásadní nespokojenost.

Předseda senátu krajského soudu věc předložil Nejvyššímu správnímu soudu, který je podle § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), věcně příslušný o námitce podjatosti rozhodnout. Podle vyjádření členů senátu nejsou dány důvody jejich podjatosti a námitka není ani opřena o zákonný důvod.

Nejvyšší správní soud podjatost jmenovaných soudců rovněž neshledal.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

č. j. Nao 2/2007 - 127

Z námitky samotné i z předložených spisů je zřejmé, že žádný z důvodů podjatosti podle § 8 odst. 1 s. ř. s. dán není a žalobce jej ani relevantně netvrdí. Námitku podjatosti dovozuje ze skutečnosti, že jeho návrhům v jiné soudní věci jmenovaní soudci nevyhověli. To však podle výslovného znění zákona - § 8 odst. 1 věta poslední s. ř. s. - nemůže být důvodem pro vyloučení soudce. Pro úplnost soud poznamenává, že tu nejde o „předchozí soudní řízení“ ve smyslu výše citované zákonné dikce; takový případ by mohl nastat jen tam, kde by soudce, který o věci rozhodoval u soudu nižšího stupně, měl rozhodovat také v řízení u soudu vyššího stupně.

Protože tedy Nejvyšší správní soud neshledal, že by jmenovaní soudci byli z projednávání a rozhodování věci vyloučeni, vyslovil tento závěr výrokem svého usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru