Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 2/2003 - 18Usnesení NSS ze dne 19.03.2003Řízení před soudem: podjatost soudce

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníKrajský soud v Brně
VěcOstatní (nekasační agenda)
Publikováno53/2004 Sb. NSS

přidejte vlastní popisek

Nao 2/2003 – 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobců A) A. N., B) V. N., proti žalovaným 1) Okresnímu úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 1, 591 12 Žďár nad Sázavou (o přezkoumání dopisu přednosty okresního úřadu ze dne 10. 5. 1999, věc Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Ca 376/2002), 2) Městskému úřadu ve Velké Bíteši, odbor výstavby, ŽP a zemědělství, 595 01 Velká Bíteš (o přezkoumání rozhodnutí Městského úřadu Velká Bíteš, odbor výstavby, ŽP a zemědělství ze dne 3. 12. 1999, věc Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Ca 377/2002), 3) Městu Velká Bíteš (o přezkoumání sdělení ve věci odvedení dešťové vody ze dne 16. 12. 1999, věc Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Ca 378/2002), 4) Okresnímu úřadu ve Žďáře nad Sázavou, referát regionálního rozvoje, Žižkova 1, 591 12 Žďár nad Sázavou (o přezkoumání rozhodnutí ze dne 12. 4. 2000, věc Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Ca 380/2002), 5) Katastrálnímu úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Strojírenská 8, 591 01 Žďár nad Sázavou (o přezkoumání rozhodnutí ze dne 19. 12. 2000, věc Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Ca 381/2002), 6) Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Brně, Moravské náměstí 1 (o přezkoumání rozhodnutí ze dne 22. 2. 2001, věc Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Ca 382/2002), 7) Katastrálnímu úřadu ve Žďáře nad Sázavou, pracoviště Velká Bíteš, Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš (o přezkoumání výpisů z katastru nemovitostí, věc Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Ca 383/2002), 8) Katastrálnímu úřadu ve Žďáře nad Sázavou, pracoviště Velká Bíteš, Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš (o přezkoumání dopisu ze 14. 8. 2001, věc Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Ca 384/2002), 9) Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu, odbor kontroly a dohledu, Pod sídlištěm čp. 1800/9, 182 11 Praha 8 – Kobylisy (o přezkoumání vyjádření ke stížnosti ze dne 15. 11. 2001, věc Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Ca 385/2002), 10) Krajskému úřadu Kraj Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství (o přezkoumání odpovědi na podání ze dne 12. 2. 2002, věc Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Ca 386/2002), 11) Krajskému úřadu Kraj Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu (o přezkoumání odložení podnětu k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolání ze dne 21. 3. 2002, věc Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Ca 387/2002) a 12) Ministerstvu vnitra, U Obecního domu 3, 112 20 Praha 1, (o přezkoumání sdělení ze dne 16. 1. 2002, věc Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Ca 388/2002), o námitce podjatosti proti soudcům Krajského soudu v Brně JUDr. Janu Šancovi, JUDr. Janě Jedličkové a Mgr. Petru Kobylkovi

takto:

Soudci Krajského soudu v Brně JUDr. Jan Šanca, JUDr. Jana Jedličková a Mgr. Petr Kobylka nejsou vyloučeni z projednání dvanácti věcí Krajského soudu v Brně spisových značek 30 Ca 376/2002 až 30 Ca 378/2002 a 30 Ca 380/2002 až 30 Ca 388/2002.

Odůvodnění:

Žalobci podali u Krajského soudu v Brně četné žaloby, související s vyřizováním podnětů a podání žalovanými. Dopisem ze 17. 12. 2002 uplatnil druhý žalobce V. N. (který je současně zástupcem prvého žalobce) námitku podjatosti proti soudcům rozhodujícího senátu krajského soudu. V námitce poukázal na to, že v přecházejících věcech krajského soudu (30 Ca 245 až 249/2002) zmíněný senát na podání žalobců reagoval odmítavě a několikrát se snažil věc odložit nebo „zmanipulovat“. V dalším obsahu námitky poukázali na tvrzenou podjatost orgánů Policie České republiky, která rovněž jejich další podání šetřila a na to, že soudní senát v předcházející věci soustavně a nedůvodně odmítá vyhovět návrhu na prominutí zmeškání lhůty.

Senát krajského soudu věci v únoru 2003 předložil Nejvyššímu správnímu soudu, který je podle nového právního stavu (po přijetí zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního) věcně příslušný o věci rozhodnout. Podle vyjádření členů senátu nejsou dány důvody jejich podjatosti a námitka není opřena ani o zákonný důvod.

Nejvyšší správní soud podjatost jmenovaných soudců rovněž neshledal.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Z námitky samotné i z předložených spisů je zřejmé, že žádný z těchto důvodů dán není a žalobci jej ani netvrdí. Brojí však proti tomu, že jejich návrhům v jiných soudních věcech senát nevyhověl. To však podle výslovného znění zákona nemůže být důvodem pro vyloučení soudce. Nejde tu o „předchozí soudní řízení“; takový případ by mohl nastat jen tam, kde by soudce, který o věci rozhodoval u nižší instance, měl rozhodovat také v řízení opravném.

Protože tedy Nejvyšší správní soud neshledal, že by jmenovaní soudci byli z projednávání a rozhodování věci vyloučeni, vyslovil tento závěr výrokem svého usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 19. 3. 2003

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru